За „Общински пазари“ Троян няма одобрен управител

За „Общински пазари“ ЕООД Троян   не беше одобрен единствения кандидат – Валентин Дацов, след проведените  втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението , се съобщава от общинска администрация

Комисията, назначена със Заповед №449/18.04.2022 г. на кмета на община Троян проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян с Дацов днес, 27.04., именно:

– представяне на разработената от допуснатия кандидат Концепция за развитие на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян за срок от 3 години.
– Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.
– Крайната оценка на комисията, представляваща средно аритметичната оценка от разработката на конкурса и проведеното събеседване, на допуснатия до втори и трети етапи на конкурса участник – Валентин Дацов е 4 точки (Добро представяне), от максимални 6 точки.

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел в случай, че няма кандидат, чиято крайна оценка е над 4.50, Общинският съвет прекратява конкурса.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button