Нова придобивка за отдел „Социална и здравна политика“ община Троян

Нова придобивка  за отдел „Социална и здравна политика“ Община Троян. – два нови автомобила.

Общината  закупи със средства по проект BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ два нови автомобила, единият от които е адаптиран за транспорт на хора с увреждания.Нова придобивка за отдел „Социална и здравна политика“ община Троян

Автомобилите ще обезпечат дейността на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, която се изгражда по проекта в секция „Г“ на недостроената поликлиника в гр. Троян.

Транспортните средства ще улеснят достъпа на хората с увреждания и в невъзможност за самообслужване до здравни и социални услуги, като чрез тях ще се предоставя и мобилна грижа от персонала на услугата за трудноподвижните лица.

Г-жа Михайлова връчи ключовете на новите автомобили на отдел „Социална и здравна политика“, на който предстои да стартира дейността на новата социална услуга, финансирана със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Усилията, които полага общината за разширяване на броя, вида и обхвата на предоставяните социални услуги, целят да осигурят качествена, навременна и пълноценна подкрепа, включваща дневни и почасови услуги за грижа, терапия и рехабилитация.

Към момента чрез социални услуги се обслужват ежедневно над 800 лица – самотноживеещи възрастни хора, лица без доходи, хора с увреждания, деца и семейства в риск.

Услуги се предоставят във всички населени места от общината, като през последните години общината е обновила автомобилите, с които се доставя храна от Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня, и е закупила два нови автомобила, единият от които специализиран за превоз на хора с увреждания, за обезпечаване дейността на интегрираните здравно-социални услуги и Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства – гр. Троян.Нова придобивка за отдел „Социална и здравна политика“ община Троян

Източник
Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button