Значително преизпълнение на плана за общинските приходи

Значително преизпълнение на плана за общинските приходи към м. май 2022 г. е налице в община Троян, съобщи Донка Михайлова на редовната си месечна пресконференция на 19.05.2022 г.

Последните няколко години поставиха сериозни предизвикателства пред планирането и изпълнението на местните бюджети. Негативните тенденции в национален план поставят на изпитание общинските бюджети. Община Троян системно поддържа нива на приходите над средните за страната.
На 03 май изтече срока за заплащане с отстъпка от 5% на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, както и на таксата за битови отпадъци.
В приход на бюджета постъпиха 3 996 хил.лв. данъци и такси, като спрямо същия период на предходната година те са с 385 хил.лв. повече.
Към 13 май събраните приходи от Община Троян са в размер на 4 121 хил. лв., което е с 422 хил. лв. повече от приходите за същия период на 2021г. Очакваните приходи в частта им данъци и такси е изпълнена на 62% спрямо годишния план.
Относно събираемостта на текущия облог са постигнати по-добри резултати спрямо същия период на 2021г. При данък върху недвижимите имоти събираемостта на текущия данък е 60 % при 56 % за 2021г., при данък върху превозните средства събираемостта на текущия данък е 48 % при 45 % за 2021г. Събираемостта на приходите от такса за битови отпадъци за текущ облог са 52% при 50% за предходната година.
Напомняме на всички задължени лица, които не са платили старите си задължения, че Община Троян предприема всички законово установени възможности за събиране на просрочените задължения.

Данъци и такси,  събрани до месец май  2022 г, които са от изминал  период 2017 – 2021  г са :  данък жилищни имоти  – 403 000 лв,, такса битови имоти -1млн  857 хлд лв, , данък моторни превозни средства –  457 000 лв

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button