34 безработни лица от уязвими групи ще започнат работа по проект

21 лица ще бъдат в помощ на кметовете

34 безработни лица от уязвими групи  ще бъдат осигурени с работа  по проект бе съобщено на редовната пресконференция на Донка Михайлова.

За поредна година Община Троян кандидатства пред Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на временна заетост на безработни лица от уязвими групи с финансиране по планираните мерки в Националния план за действие по заетостта през 2022 г.
Общата стойност на получените средства е в размер на 149 000 лв., а периодът на реализация на програмата е от 01.06.2022 г. до 09.12.2022 г.
Ще бъде осигурена временна заетост на пълно работно време на 34 безработни лица от приоритетните уязвими групи – над 50-годишна възраст; с трайни увреждания; без или с ниска степен на придобито образование; продължително безработни лица; без или с непотърсена на пазара на труда професионална квалификация; неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица; безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети.
Тази година, партньори на общината са ОП „Комунални услуги“ – Троян и „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД гр. Троян.
Общинското предприятие получи финансиране и ще осигури заетост на 8 лица от уязвими групи, в т.ч. на 5 лица за период от 5 месеца и 3 лица за период от 6 месеца. Лицата ще бъдат ангажирани в дейности за почистване, събиране и извозване на отпадъци, окопаване и поддържане на дървесни, храстови и други насаждения, подрязване на надвиснали клони и храсти, други мероприятия по хигиенизиране на територията на гр. Троян.
Дружеството „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ще осигури заетост за период от 6 месеца на 2 лица от целевите групи, като лицата ще бъдат ангажирани с дейности по разделяне и сортиране на отпадъци.
Община Троян ще бъде работодател на 24 лица от посочените уязвими групи, които ще бъдат разпределени във всички населени места от общината. Ще бъде осигурена заетост на 9 лица за период от 4 месеца и 15 лица за период от 5 месеца.
Към момента са назначени всички лица с най-голям период на заетост и предстои поетапно назначаването на останалите лица.
Чрез изпълнение на програмата ще се задоволи нуждата от работна сила в населените места от общината в общополезни дейности и дейности, свързани с облагородяването на обществената среда. Реализацията на програмата ще доведе до социална сигурност в краткосрочен план, чрез осигуряване на доходи, социално и здравно осигуряване на включените лица и възможности за осигуряване на помощ за пенсиониране в по-дългосрочен план.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button