Допуснати кандидати за обявени конкурси в Община Троян

Допуснатите и недопуснатите кандидати за  конкурсите за заемане на длъжността Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ и за длъжността Старши експерт „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“ са ясни.

На 01.06.2022 г. комисия, назначена със Заповед № 637 от 30.05.2022 г. на И.Д.Кмет на Община Троян г-н Ангел Ангелов /съгласно Заповед № 621 / 26.05.2022г./ се събра в пълен състав и след преглед на всички представени от кандидатите документи във връзка с провеждането на конкурс за заемане на длъжността Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“, реши до конкурс се допусне Паула Бончева Иванова. Другите двама кандидати не е допуснати.  Тихомир Страшимиров Първанов на основание чл. 20, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и чл. 2, ал. 2 от Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията /липса на необходимия професионален опит от 1 /една/ година в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за конкурсната длъжност/.
Милда Добромирова Банкова – на основание чл. 20, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /липса на копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг/.

Същата комисия реши до конкурс  за заемане на длъжността Старши експерт „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“ да бъдат  допуснати само двама от четирима, подали документи –   Мария Милкова Ковачева и  Веселина Любенова Ковачева

Не са допуснати до следващия етап  Първанов и  Банкова, които са подали и тук документи , по същите гореизложени причини.

Конкурсът за длъжността Старши експерт „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“ ще се проведе на 10.06.2022 година от 10.00 часа, За Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ ще се проведе на 21.06.2022 година от 09.00 часа  в Община Троян.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button