Обявление на Община Троян за подбор на персонал

Обявление на Община Троян за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания по документи е публикувано в сайта на общинска администрация Община Троян обявява подбор на персонал

 

ОБЯВЛЕНИЕ
В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С02 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на основание Заповед № 682/06.06.2022 г. на И.Д. Кмет на Община Троян
ОБЩИНА ТРОЯН:
Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания гр. Троян, по документи и събеседване за следните длъжности: Управител – 1 щ. бр.;  Рехабилитатор (Кинезитерапевт/Ерготерапевт) – 2 щ. бр.; Медицинска сестра – 1 щ.бр.;  Санитар – 2 щ. бр.
Необходимите документи за кандидатстване, начина на провеждане на подбора, изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики са достъпни в раздел „Кариери“ на сайта на Община Троян: https://www.troyan.bg/bg/karieri.
Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Центъра за административно обслужване към Община Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1, от 07.06.2022 г. до 17.06.2022 г. включително.

Тук може да прочетете Обявлението

Оттук може да изтеглите Заявление – декларация

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button