Кметът на Община Троян забрани ползването на водата за поливане

Забраната важи за всички населени места на територията на Община Троян

Кметът на Община Троян,  Донка Михайлова, със ЗАПОВЕД 865 ОТ 19.07.2022 г на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с §2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и във връзка с намаления дебит на питейните източници на територията на община Троян и осигуряването на редовно подаване на питейна вода за населението, забрани ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, МПС, балкони и др., пълненето на басейни и други подобни.

В заповедта е е изрично упоменато, че забраната важи за всички населени места на територията на Община Троян.

„При нарушаване на забраната на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 20 до 500 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лева.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед се осъществява от съответните кметовете и кметските наместници.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в Център за услуги на гражданите, на електронния сайт на община Троян и в кметствата по населени места“, е написано още в Заповедта.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button