Обявление на Община Троян за подбор на персонал

Обявление на Община Троян за подбор на 2,5 щатни бройки медицински специалист в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ към Общинска администрация – Троян по документи и събеседване, четем в сайта на Общината

I. Изисквания към кандидатите

1. Общи изисквания към кандидатите:

Съгласно чл. 3 към Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, дейността в здравен кабинет може да се извършва от:

Медицинска сестра;
Фелдшер с образователно-квалификационна степен специалист или бакалавър;
Лекар или специалист по хигиена на детско-юношеската възраст, педиатрия или обща медицина.
2. Изисквания за минимална образователна степен

2.1. За заемане на длъжност „Медицинска сестра“ в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“: придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „професионален бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

2.2. За заемане на длъжност „Фелдшер“ в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“: придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „професионален бакалавър“ по специалността „Медицински фелдшер“;

2.3. За заемане на длъжност „Лекар“ в дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – придобита образователно квалификационна степен „магистър“ по специалност „Медицина“ и професионална квалификация „магистър-лекар“, „Лекар – специалист по педиатрия“.

3. Изисквания за професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на професионален опит се счита за предимство.

4. Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност: Microsoft Office, Internet.

5. Необходими документи за кандидатстване:

заявление;
автобиография;
копие от диплома за завършено образование;
копие от документ за компютърна грамотност или копие от диплома за часовете по информационни технологии;
копие на трудова книжка.
II. Основна задължения: Осигуряване на медицинско обслужване и медицинска помощ, профилактика, промоция и превенция здравето на децата и учениците от детски и учебни заведения на територията на Община Троян.

III. Място на изпълнение на длъжностите: Здравни кабинети в детски и учебни заведения на територията на община Троян.

IV. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

V. Форма на назначаване: трудово правоотношение.

VI. Срок за подаване на документите: Документи се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) от 13.07.2022 г. до 19.08.2022 г. включително, в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностните характеристики в Общинска администрация Троян– пл. „Възраждане“ № 1, ет. 2, стая № 21 или на ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 102.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button