Директорът на РЗИ – Ловеч отмени своя заповед

Директорът на  Регионална здравна инспекция – Ловеч, д-р Росица Милчева отмени своя Заповед № РД-01-135 от 21.07.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

В нея се посочваше:

– Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализирани институции за предоставяне на социални услуга и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение №1;
– Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, където има голямо струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м;
– Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
–  недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други),
– инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун , вода и дезинфектант и др.

Целият текст на новата  заповед може да прочетете по-долу.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ГР. ЛОВЕЧ

Р А З П О Р Е Ж Д А М:
І. Считано от 11.08.2022 г. отменям Заповед № РД-01-135/21.07.2022 г. на Директор РЗИ-Ловеч.
ІI. Настоящата заповед да се съобщи на Областния управител на Област Ловеч, кметовете на общини, директорите на ОД на МВР Ловеч, Директора на РДСП Ловеч, Началника на РУО Ловеч и ръководителите на лечебни и здравни заведения за сведение и да се публикува на интернет страницата на РЗИ-Ловеч.
Д-Р РОСИЦА МИЛЧЕВА /П/
Директор Регионална здравна инспекция-Ловеч

Заповедта е цитирана от Троян експрес.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button