Скорошен старт на две нови социални услуги

Скорошен старт на две нови социални услуги планира Община Троян
Строително-монтажните работи по проектите за изграждане на двете нови социални услуги в недостроената поликлиника в Троян приключиха успешно.
В ход е процедурата за подбор на персонал.
Един от сериозните поводи за гордост на Община Троян е фактът, че сме сред българските общини, развиващи най-динамична и активна социална политика в подкрепа на своите граждани в неравностойно положение.
Усилията на администрацията, са съсредоточени не само върху непрекъснатото подобряване на съществуващите услуги, но и върху разширяване на обхвата им и създаване на допълнителни такива, за да бъдат по-пълноценно удовлетворени нуждите на най-уязвимите групи троянци.
Голям интерес предизвикаха проектите, свързани със създаването на две нови услуги в недостроената сграда на новата поликлиника, чрез които не само ще бъде предоставена възможност за осигуряване на активна грижа за хората с най-тежки увреждания, но и ще започне решаване на десетилетния проблем с незавършения и вече амортизиран строеж.
Приключва изпълнението на строително-монтажните работи за изграждане на „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства“, в рамките на проект № BG05M9OP001-2.061-0006 и на „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, реализиран по проект № BG16RFOP001-5.002-0028. Двата центъра са разположени в секция Г от сградата на т. нар. недостроена поликлиниката в гр. Троян, непосредствено до „МБАЛ – Троян“ ЕООД и „Медицински център и кабинети за обща практика“.
Центърът за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, е разположен на първия етаж и на част от приземния етаж. Той е с капацитет 30 места и ще осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, както и мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни и други дейности, съгласно спецификата и индивидуалните потребностите на целевите групи. За разлика от него Центърът за грижа за лица с умствена изостаналост, който е разположен на втория етаж на сградата и е с капацитет 15 места, ще осигурява подходящи условия за живот на лицата.
Входът на сградата е общ за двата центъра, като достъпът до етажите се осъществява посредством асансьор и стълбище от кота 0,00. На първия етаж са разположени стая за персонал и управител, кабинет за индивидуална работа и психолог и същинския център със стая за почивка почасов отдих мъже, стая за почивка почасов отдих жени, спалня заместваща грижа мъже, спалня заместваща грижа жени и съответните санитарни помещения към тях. Вляво от входа се намират дневната и помещението за арт и трудотерапия, медицински кабинет и помещение за чистачка. В сутерена са разположени залата за лечебна физкултура, трапезария и кухненски бокс със склад към него, както и технически и спомагателни помещения.
На втория етаж са обособени 7 бр. спални помещения (шест с по 2 легла и една стая с 3 легла) със санитарни възли към тях, дневна, трапезария с кухненски бокс, стая за персонала.
В дворното пространство са обособени зони за отдих и контакти с беседка, за занимания на открито и за градинарство.
Последващото изпълнение на проекта, след изграждането на социалната инфраструктура, включва дейности по подбор и наемане на персонал, разработване на вътрешна документация за работа на социалната услуга, обучение на специалистите и предоставяне на услугата „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“.
Потребители на услугата ще бъдат пълнолетни лица (над 18 г.) с увреждания, включително с тежки множествени увреждания от общността и от услугите за резидентна грижа.
Центърът ще предоставя комплекс от интегрирани здравно-социални услуги за лица с различни увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, съгласно индивидуалните потребности на потребителите.
Ще бъдат осигурени дневни, полудневни и почасови услуги като: информиране, консултиране, терапия, рехабилитация, обучение за придобиване на умения, дневна грижа и подкрепа, включително и на лицата от семейния кръг, полагащи грижи за своите близки с увреждане.
Услугата ще се предоставя в специализирана среда в новоизградената материална база, включваща рехабилитационна зала, стаи за дневен престой и групова работа, за индивидуална работа, за почивка на потребителите и кабинети за специалистите.
Ще бъдат предоставяни и мобилни услуги за потребителите, включващи информиране, консултиране, медицинско наблюдение, рехабилитация и терапевтична грижа в домашна среда от специалистите.
Включена е допълнителна услуга, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни, за осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра.
Транспортът на потребителите до центъра и обратно, както и мобилната работа ще се извършва чрез закупените транспортни средства.
Ще бъде осигурена храна на потребителите ползващи дневна и заместваща грижа.
Към момента е извършен подбор на следните специалисти: трудотерапевт, арт терапевт, медицинска сестра, социални асистенти, санитар, хигиенисти, шофьор и касиер-домакин. Общината е в процес на подбор на управител, медицински специалист, рехабилитатор, кинезитерапевт, санитари.
Екипът на проекта е процес на разработване на необходимите методологии, правила, процедури и вътрешни документи за функциониране на центъра, както и процедура за включване на потребителите и план за развитие на услугата.
Ще се извърши подбор на потребителите на услугата, като предстоят да бъдат извършени информационни срещи и кампании с потенциални потребители на услугата.
В рамките на изпълнение на проекта, потребителите няма да заплащат такса за ползване на социалната услуга.
Социалната услуга е част от планираните интервенции за деинституционализация на грижата за хората с увреждания в Националната стратегия за дългосрочна грижа, като след приключване на нейното финансиране по проекта ще бъде осигурено държавно финансиране като делегирана от държавата дейност.
На ет. 2 в секция Г на сградата ще бъде позиционирана предстоящата за разкриване социална услуга от резидентен тип „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места.
Услугата ще предоставя 24-часова грижа на лица с умствена изостаналост за задоволяване на основните жизнени потребности на лицата от храна, настаняване в среда, близка до семейната, равен достъп до здравни, социални и съпътстващи услуги в общността.
Предстои да се извърши подбор, наемане и обучение на персонал, закупуване на допълнително оборудване и обзавеждане на помещения, настаняване на лицата от целевата група и фактическо предоставяне на социалната услуга.
Специалистите в центъра ще осигуряват необходимата индивидуална подкрепа на потребителите за водене на относително самостоятелен и независим живот, чрез предоставяне на грижа и подкрепа при лично обслужване, медицинско наблюдение, хранене, терапевтични дейности за развитие, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, включително умения за самообслужване, комуникация, организация на свободното време и личните контакти, обогатяване на социалният и културен живот и др.
До 30.06.2023 г. дейността на Центъра ще се финансира със средства по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на ОПРЧР 2014-2020, чрез сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.090-0025-С01 между Община Троян и УО на ОПРЧР.

4 коментара

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button