Росен Веселинов е избран за Управител на „Общински пазари“ ЕООД Троян

Росен Веселинов, бившият управител „Общински пазари“ ЕООД Троян, сега зам.-областен  на Областна администрация,  с отличното си представяне  на конкурс е отново избран от комисия за управляващ на предприятието. Това четем в сайта на Община Троян.

Днес, 02.09.2022 г. Комисията, назначена със Заповед №1067/31.08.2022 г. на кмета на Община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян, а именно:

Представяне на разработената от допуснатия кандидат Концепция за развитие на „Общински пазари“ ЕООД на за срок от 3 години.
Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.
Крайната оценка на комисията, представляваща средноаритметичната оценка от разработената концепция за конкурса и проведеното събеседване на допуснатите до втори и трети етапи участници в конкурса e както следва: Иван Семерджиев е с Добро представяне, Росен Веселинов е  Отлично представяне

Комисията класира на първо място участника Росен Веселинов.

И така Росен Веселинов е избран отново  за управител на ОП“Общински пазари“ за период от 3 години.

Едва ли е необходимо да представяме подробно Росен Веселинов. Прям, ерудиран, почтен. Общински съветник в три поредни мандата.

Средно образование е завършил във Ветеринарния техникум в Костинброд, а висше – в Техническия университет в Габрово, специалност Индустриален мениджмънт. Широките интереси и любознателността го карат да завърши и второ висше образование, право, в най-старото и авторитетно висше училище на България – Софийския университет. Бил старши юрисконсулт – във „Велде България“ АД.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button