Д-р Теодора Вълковска ще е новият Управител на МБАЛ Троян

Д-р Теодора Вълковска  с крайна оценка от  двата етапа  на конкурса за Управител на „МБАЛ – Троян“ ЕООД –  6,00 (отлично представяне) –  ще е новият управител Общинската болница  за срок от 3 години. Това научаваме от сайта на Община Троян.

На 4.10.2022 г.  бе направен предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД. Тогава комисията  реши да не допусне до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД, кандидата Христо Стоянов Попски. Другият кандидат бе д-р Вълковска. Тя бе допусната  до втория и третия етап, а и именно:

– Представяне на разработената от допуснатия кандидат Концепция за развитие на „МБАЛ – Троян“ ЕООД на за срок от 3 години.
– Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

Крайната оценка на комисията, представляваща средноаритметичната оценка от представената концепция и проведеното събеседване на допуснатия до втория и третия етап участник в конкурса – д-р Теодора Вълковска, e 6,00 (отлично представяне)

Комисията ще уведоми общинския съвет за резултатите от конкурса, а той със свое решение да определи д-р Вълковска за спечелила конкурса за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД и с нея да бъде сключен договор за управление.

Досегашен Управител бе д-р Бамбов.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button