Общински съвет – Троян реши да финансира допълнително спортни клубове и училища

Също така ще бъдат осигурени средства за превоз на ученици  до Черни Осъм, Врабево и Добродан

Общински съвет – Троян на своето редовно заседание, което се състоя на 20.10.2022 г със свое решение даде съгласие за дофинансиране  на малки училища, спортни клубове. Осигурява средства за превоз на ученици  по линиите Черни Осъм – Троян и обратно, до селата  Врабево и Добродан и заа доплащане на специализиран превоз и ученически карти за пътуване.  Завишава средствата  по поименните списъци за капиталови разходи на община Троян.  З

Това бе първа точка от дневния ред и бе най- дискутираната.

Общински съвет – Троян реши да финансира допълнителни спортни клубове
Инж. Младен
Богдански от групата на БСП

Съветниците  от името на  групата на БСП, в лицето на инж. Младен Богдански ,  предложиха дофинансиране да получи и троянският спортен клуб „Троянволей“, освен спортните клубове по футбол и баскетбол – „Чавдар“. Той поясни, че всички клубове имат завишени разходи по издръжката. Социалистите считат че, трябва да се изработи методика на това как, с какво и колко и при какви условия да се изработи  да се дофинансира  един спортен клуб.

Предложението им е да се финансира волейболният клуб с 5000 лв., имайки пред вид, че в отбора тренират над 100 деца и юноши и има трима  треньори.  Дофинансирането да   по параграф 0098 от „Резерва за непредвидени и неотложни разходи“.

Общински съвет – Троян реши да финансира допълнителни спортни клубове
Минко Акимов

След инж. Богдански се изказа и Минко Акимов, който попита защо  футболен клуб „Балкан“  не получава никакви средства от Общината. Той поясни, че „Балкан“ е единственият (БЕЛ редактора –  не единственият вече), който играе в Окръжна футболна група.Общински съвет – Троян реши да финансира допълнителни спортни клубове

Г-жа Донка Михайлова, кмет на община Троян  поясни, че в Троян има 27 спортни клуба, от които 24 са лицензирани и, че приоритет за Общината е детско-юношеския спорт.  Какво каза още Кметът чуйте във видеото.

„Балкан“ Орешак  са лицензирани от пролетта. Имат право да бъдат финансирани като мине една година след получаване на лиценза, поясни още Михайлова.

След гласуване и със 28-За, предложението бе прието.

На финала на сесията на общинските съветници, треньорът  и един от инициаторите за създаване на волейболен клуб,   Христо Илиев, благодари на съветниците за тяхното решение.

Ето и самия текст на решението:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл. 124 от Закона за публичните финанси, чл. 48 и чл.49 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджети, във връзка с чл. 282, ал. 24, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 68 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, Общински съвет – Троян приема следните промени в бюджета на общината за 2022 година, както следва:

I. Актуализация на бюджета на община Троян

1. Подсигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни или слети паралелки в основна образователна степен в общински училища за учебната 2022/2023 година, като до края на 2022 г. дофинансира функция „Образование“ в размер до 15 300 лв

2. Възлага на Кмета на Община Троян да разпредели средствата по т.1 по учебни заведения при спазване на разпоредбите на чл. 68 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, както следва:

Ø За ОУ „Васил Левски”, с.Орешак разпределението на средствата се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 68, ал. 4, т.1 и ал. 6, т.1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование:

– за маломерни паралелки 40 на сто от единния разходен стандарт;

– за слети паралелки 60 на сто от единния разходен стандарт.

Ø Разпределението на средствата за СУ „Васил Левски”, с. Черни Осъм се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 68, ал. 4, т. 2 и ал. 6,т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование:

– за маломерни паралелки 20 на сто от единния разходен стандарт;

– за слети паралелки 40 на сто от единния разходен стандарт.

Информация за броя на учениците е отразена в Приложение №1 и Приложение №2.

3. Осигурява средства за превоз на ученици за учебната 2022/2023 година до края на 2022 г. в размер до 13 000 лева, както следва:

3.1. Дофинансира СУ „Васил Левски”, с. Черни Осъм за пътуващите по линията от гр. Троян до с. Черни Осъм и обратно, в учебни дни – до 6 500 лв.;

3.2. Дофинансира ОУ „Васил Левски”, с. Орешак за пътуващите по линията от гр. Троян до с. Орешак и обратно, в учебни дни – до 6 500 лв.;

4. Покрива част от разходите за превоз на ученици от с. Врабево и с. Добродан до гр. Троян за учебната 2022/2023 година, като до края на 2022 г. дофинансира СУ „Св. Климент Охридски“- гр. Троян в размер до 9 200 лв.

5. Одобрява допълнителни средства за доплащане на специализиран превоз и ученически карти за пътуване до 5 500 лв.

6. Завишава разходите в дейност „Други дейности по спорта“, §4500 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ с 15 000 лева, в т.ч.:

6.1. за Баскетболен клуб „Чавдар“ Троян – 10 000 лв.

6.2. за Футболен клуб „Чавдар“ Троян – 5 000 лв.

6.3. за Волейболен клуб „Троян Волей“ – 5 000 лв

7. Средствата по т.1, т.3, т.4, т.5 и т.6 в размер на 63 000 лева да бъдат за сметка на §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

8. Възлага на Кмета на Общината да извърши съответните корекции по параграфи и тримесечия в дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“/дофинансиране/, дейност „Други дейности по образованието“ и в дейност „Други дейности по спорта“.

II. Актуализация на поименните списъци за капиталови разходи на община Троян:

1. Завишава средствата по § 5200 „Придобиване на ДМА“ в дейност „Общинска администрация“ с 1 200 лева за закупуване на климатична техника. Средствата да бъдат за сметка на § 0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

2. Завишава средствата по § 5200 „Придобиване на ДМА“ в дейност „Домове за пълнолетни лица с увреждания“ с 38 000 лева за обект „Основен ремонт на сграда за Център за грижа за лица с различни форми на деменция в с. Добродан“. Средствата да бъдат за сметка на обект „Преустройство на сграда общинска собственост в с. Врабево в Център за грижа за възрастни хора без увреждания – проект“, разчетен по § 5100 „Основни ремонти“ в дейност „Домове за стари хора“.

3. Одобрява средства по § 5200 „Придобиване на ДМА“ в дейност „Спортни бази“ за закупуване на климатична техника до 6 000 лева. Средствата да бъдат за сметка на § 0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button