Приключва проектът за изграждане на център на лица с психични разстройства в Дълбок дол

Приключва  проектът за изграждане на център на лица с психични разстройства в Дълбок дол, община Троян и  ще се проведе  заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Ловеч“.

Пресконференцията ще започне в  11:00 часа и ще се проведе в залата Общински съвет Троян

Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 569 957,35 лв., от които 484 463,75 лв. съфинансиране от ЕФРР и 85 493,60 лв. Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 24 месеца от 21.10.2020 г. до 21.10.2022 г.
Основната цел на проекта е сигуряване на подходяща и ефективна социална инфра-структура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018 – 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
С изпълнения проекта се осигурява инфраструктура за социални услуги в община Троян  за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button