Разяснителна кампания по проект АПСПО се проведе в Троян

Разяснителна кампания за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност се проведе  на 04.10. 2022г . в Информационно- културен център – Троян. Тя е  в  изпълнение на Проекта по Дейност 5 „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“ (АПСПО).

Разяснителна кампания по проект АПСПО се проведе в Троян
Децата от ДГ“Незабравка“ Орешак поздравиха  гостите

В Кампанията, организирана от РУО-Ловеч, МОН, ЦОИДУЕМ и ДГ „Незабравка” – с. Орешак, се включиха родители на деца от уязвими групи, представители на училищни настоятелства, членове на обществени съвети, родители на деца, посещаващи детски градини и училища, в които се обучават деца от уязвими групи или деца със СОП, родители на деца от етнически малцинства, НПО, представители на детски градини, ЦПЛР-Троян, ЦОП-Троян и др.

През 2019 г. МОН успешно стартира проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по ОП НОИР. Основна цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Разяснителна кампания по проект АПСПО се проведе в Троян
Децата от ДГ“ МИР“ също развълнуваха присъстващите

Дейностите на проекта са насочени към увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование, както и повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от общности, в риск от социално изключване.
През периода на реализация в различни дейности участват всички 7 детски градини на територията на община Троян.

Разяснителна кампания по проект АПСПО се проведе в Троян
Обучителите


Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button