Община Троян ще промени предназначението на сградата на общежитието на училището в с. Врабево

Община Троян е предприела инициатива за промяна предназначението и преустройство на сградата на общежитието на училището в с. Врабево и настаняване в нея на три вида социални услуги за възрастни хора. За да се осъществи това се налага да се одобри Проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационен план, касаещи имота на бившето средно оздравително училище, с който да се обособи нов УПИ за сградата съобразно новата й функция. Това решиха общинските съветници на 29.09.2022 г. по време на редовната сесия. Точка 21-ва беше формулирана по следния начин:

Искане за разрешаване изработване на Проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на парцел III-„За средно оздравително училище“, кв. 62 по плана на с. Врабево. Вх.№ ОбС-Пр-195/19.09.2022 г.

– Със заявление вх. № ГА-04-66/26.08.2022 г. на Община Троян е внесено искане за разрешаване изработване на Проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на парцел III-„За средно оздравително училище“, кв. 62 по плана на с. Врабево с цел обособяване по имотни граници на: УПИ III-„За социални дейности“, кв. 62; УПИ I-„За училище“ в нов квартал 76.
Към искането за разрешаване е представено Задание по чл. 125 от ЗУТ.

С решение № 3 от протокол № 16/10.08.2022 г. Общинският експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ при Общинска администрация гр. Троян съгласува искането за разрешаване изработване на Проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на парцел III-„За средно оздравително училище“, кв. 62 по плана на с. Врабево с цел обособяване по имотни граници на: УПИ III-„За социални дейности“, кв. 62; УПИ I-„За училище“ в нов квартал 76; УПИ I – VІ в съответствие с предвижданията на ОУП на община Троян. За целта се урегулира новa улицa с OT 154-327-328-329-330 и нова улица с OT 327-331-332.

Това искане е разгледано от комисиите, предшестващи сесията и още тогава троянските съветници са дали своето положително становище.

След явно гласуване Общински съвет реши на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 16а, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и в условията на чл. 134, ал. 9 от ЗУТ и решение № 3 от протокол № 16/31.08.2022г. на ОЕСУТ, Общинският съвет Троян,

– Одобрява техническо задание за изработване на проект на Проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на парцел III-„За средно оздравително училище“, кв. 62 по плана на с. Врабево
Разрешава изработване на Проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на парцел III-„За средно оздравително училище“, кв. 62 по плана на с. Врабево с цел обособяване по имотни граници на: УПИ III-„За социални дейности“, кв. 62; УПИ I-„За училище“ в нов квартал 76; УПИ I – VІ в съответствие с предвижданията на ОУП на община Троян. За целта се урегулира новa улицa с OT 154-327-328-329-330 и нова улица с OT 327-331-332.
ПУП да се изработи при следните условия:
– Да се спазят изискванията на чл. 134, ал. 9 от ЗУТ;
– Да се представят схеми (или парцеларен план) за осигуряване с ток и вода, както и съответните документи от експлоатационните дружества, които гарантират бъдещото захранване на имота с електрически ток и питейна вода + изходни данни за проектиране, или респективно документи, че имотът е надлежно захранен с ток и вода;
– Данните да се предоставят в цифров вид на магнитен носител (СD), включително във формат “САD 4”. При необходимост да се проведат процедурите по чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и другите нормативни актове по устройствено планиране;
– Проектът да се изработи в необходимия обхват, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за ОСУП с приложенията и другите нормативни актове по устройствено планиране;
– ПУП да се изработи за сметка на заинтересуваните лица, съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.

Да напомним, че преди няколко години бе затворено училището поради липса на деца.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button