Д-р Вълковска пое щафетата от д-р Бамбов

МБАЛ Троян е с нов управител

Д-р Вълковска,  която с крайна оценка от двата етапа на конкурса за Управител на „МБАЛ – Троян“ ЕООД – 6,00 (отлично представяне) – спечели конкурса за  управител Общинската болница за срок от 3 години, днес  пое щафетата от д-р Бамбов. Д-р Вълковска пое щафетата от д-р Бамбов

Донка Михайлова, кмет на Община Троян днес  сутринта представи пред началниците на отделения и старшите сестри новия управител на болницата – д-р Теодора Вълковска.

На срещата  тя е пожела успешна и удовлетворяваща работата на д-р Вълковска.  Михайлова е   благодари за досегашната 25-годишната успешна дейност на д-р Пенко Бамбов като управител на болницата, който е поел пое болницата на 32 години.

„Той я преведе през всички реформи, кризи и трусове в здравеопазването. Оставя я като една от добрите общински болници в страната, без финансови задължения и с отговорност към троянци. От днес д-р Бамбов, извън пряката си работа като рентгенолог, е и управител на медицинския център. Благодаря му за всеотдайната работа като управител и за това, че със съгласието си да ръководи медицинския център, като един от малкото отговарящи на условията лекар с управленски опит, ще гарантира неговата по-нататъшна работа в интерес на троянци и на общинската болница.“, споделя кметът във Фейсбук страницата си.Д-р Вълковска пое щафетата от д-р Бамбов

Д-р Пенко Бамбов  е  определен за управител на „Медицински център – Троян“ ЕООД, за срок до сключване на договор за възлагане на управление в резултат на проведен на конкурс за избор на управител, но не по-дълъг от 6 месеца.Д-р Вълковска пое щафетата от д-р Бамбов

Да напомним, че на редовната сесия на Общински съвет Троян на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.70, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл.11, т.6 и чл.34, ал.2 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел, Общински съвет – Троян реши:
1. Определя класирания на първо място кандидат – д-р Теодора * – Кюрекчиева за спечелил конкурса за възлагане на управление на “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД, гр. Троян, с която да се сключи договор за възлагане на управление.
2. Възлага на председателя на Общински съвет – Троян да сключи договор за възлагане на управление на “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД, гр. Троян, със спечелилия конкурса кандидат – д-р Теодора * – Кюрекчиева за срок от три години, считано от 15.11.2022 г.
3. С оглед изтичането на договора за управление на досегашния управител д-р Пенко Бамбов преди горепосочената дата на поемане управлението от спечелилия конкурса кандидат, да се уредят финансовите взаимоотношения с досегашния управител съобразно действителното упражняване на функците му до 15.11.2022 г.
II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.70, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Общински съвет – Троян реши:
Избира, считано от 15.11.2022 г., д-р Пенко Бамбов за управител на „Медицински център – Троян“ ЕООД, за срок до сключване на договор за възлагане на управление в резултат на проведен на конкурс за избор на управител, но не по-дълъг от 6 месеца.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button