Какви са възможностите за подпомагане по мерки от Програмата за развитие на селските райони

Какви са възможностите за подпомагане по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР) през 2022 г. бяха представени от Айнур Кехайова и Анна Спахийска от  новоткрития мобилен общински офиси  в Троян в  Информационно – културния център града.

Част от това тематично събитие   беше  коментирано  и изпълнение на одобрени проекти от Тематичната подпрограма за малките стопанства.

Проектът се осъществява в изпълнение на Административен договор № РД 30 98/22.11.2021г. по Процедура № BG06RDN/001-2.001. Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2.Сдаване на консултантски услуги“ от мярка 2.

Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С този проект,  целта  е да се осигури улеснен достъп на по-голям брой земеделски стопани до качествени комплексни консултантски услуги, свързани с устойчивото управление и ефективността на земеделските стопанствата.

Национална служба и съвети в земеделието, чрез консултантите от мобилните общинска офиси (МОО) ще подкрепи усилията на земеделските стопанства, като

– Ще улесним достъпа им до съветнически услуги на НCC3:

– Ще съдействаме за подобряване и повишаване на управленските умения на земеделските стопани, тяхната квалификацията и осведоменост и подобряване на управлението на риска и стопанствата;

– При нас ще получат безплатни професионални съвети и специални консултации в областта на земеделието;

– Предоставяме индивидуална консултантска помощ на земеделските стопани, сдружения и други организации, свързани със земеделието;

– Ще организираме и провеждаме информационни събития за земеделски производители по актуални теми:

– Ние разполагаме с богата база от информационни и учебни материали, до които земеделските стопани ще имат осигурен достъп:

– Предоставяме лабораторни изпитвания на почвени проби, на земеделски стопани. както и изготвяне на препоръки за торене, съгласно най-добрите агротехнически практики.

С изпълнението на проекта, си поставяме за цел да проведем на 30 информационни семинара на областно ниво и над 280 информационни семинара, в по-малки населени места в страната.

Вече стартирахме с първите информационни семинари, а ко стопани с възможностите за подпомагане на земеделските стопанства по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Какви изисквания трябва да спазват по време на изпълнение на вече одобрени проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки земеделски  стопанства“ и по мярка 4.1.2

Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button