Обучение за специалисти от социално-превантивната система в общината

Обучение и семинар за специалисти от социално-превантивната система в общината /педагогически съветници, обществени възпитатели, психолози и педагози/ на тема „Повишаване на учителския авторитет чрез партньорство с родителите и мотивация за учене на учениците“ се проведе  на 24 и 25.11.2022 г. в Информационно-културен център – гр. Троян.

Чрез въздействаща презентация, ролеви игри, решаване на казуси и дискусия участниците се запознаха с различните мотивационни концепции, подобриха комуникативните си умения при работа с ученици за повишаване на мотивацията им, както и уменията за развиване на различни видове обратни връзки към учениците – конструктивна и позитивна.

Обучението бе организирано от Община Троян и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Водещ на обучението – психологът Йордан Танковски.
По мнение на участниците,  подобни обучения са интересни, полезни и мотивиращи.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button