В област Ловеч след пет години най-търсени ще са учители, ветеринарномедицински специалисти

В област Ловеч след три-пет години работодателите  ще търсят и наемат специалисти с висше образование основно в сферата на педагогиката и ветеринарната медицина, а със средно – в търговията на едро и дребно, строителството, архитектура, урбанизъм и геодезия, медицинската диагностика и технологии. Това сочат данните на доклада за резултатите от проведено проучване на потребностите от работна сила в област Ловеч, приет от комисията по заетостта към областния съвет за развитие. Негов председател е областният управител инж. Светослав Славчев, цитиран от Троян експрес
Проучването стартира Агенцията по заетостта, то е второто за годината и протече от 7 септември до 14 октомври. Целта е да се събере и анализира актуална информация за професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри в предстоящите 12 месеца, както и да се очертае перспективата след три-пет години.
Агенцията по заетостта е разпределила интервютата по области, като за област Ловеч те са 54 от 4000 работодатели, попаднали в случайната извадка. Общият брой реални анкети е 105, нормата на отговоряемост е 61,8 %. Анкетната карта съдържа 24 въпроса.
Всички работодатели на територията на област Ловеч са 5464. Най-голям е делът в сектор Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство – 34,2%, Индустрия – 22,7%, Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа – 18,6%. За предходната година по средномесечен брой нает персонал преобладават работодателите с наети до 9 лица – 88,3%, от 10 до 49 лица са наели само 9,7% от работодателите, от 50 до 249 – 1,9%, и над 249 – 0,1%.
Предпочитаните от работодателите и считани за най-необходими знания и умения при наемане на персонал са: умения за самоконтрол и дисциплина – 45%, продуктивност – 42,2%, инициативност – 39,2%, гъвкавост и адаптивност – 37,9%, социални умения – 37%, креативност – 35,9%, умения за работа под напрежение – 35,5%. Работодателите не държат на: практически знания и умения за организиране и провеждане на обществени поръчки, подготовка на тръжна документация и участие в търгове – 85,1%, практически знания и умения за планиране, разработване, изпълнение и отчитане на проекти и програми – 84,3%, медийна грамотност – 84,3%, практически знания и умения за прилагане на нормативната уредба в областта на данъчното, осигурителното и трудовото законодателство – 82,3%, ръководни умения – 81,9%, презентационни умения – 77,8%, критично мислене – 76,9%.
Компетентностите, които работодателите считат за най-важни за персонала, са общуване на роден език – 19,4%, инициативност и предприемачество – 18,8%, умение за учене – 6,6%. 47 на сто обаче отбелязват „нито една“ от посочените в анкетата. Не са важни математическата компетентност и основни знания по природните науки и технологиите, общуване на чужд език, културна осъзнатост и творчество, обществени и граждански компетентности.
В следващите шест месеца 84,8 % от работодателите няма да търсят персонал, нужда ще имат 13,3%, а 1,9 % ще освобождават.
В идната една година голямата част от работодателите не очакват да освобождават персонал. При наемане на нов най-търсени ще са специалистите с квалификация в професиите: работник в растениевъдството, техник-механизатор, пътен строител, работник в производството на облекло, касиер, работник в хранително-вкусовата промишленост, водач на МПС за обществен превоз, шивач, офис-секретар, охранител. Най-търсените по професии, изискващи правоспособност и/или висше образование, ще са шофьор, медицинска сестра, мотокарист. Специалисти без квалификации, изискващи правоспособност – работници в селското, горското и рибното стопанство, в добивната промишленост и строителството, по събиране и сортиране на отпадъци и други неквалифицирани работници.
64,8% от работодателите срещат затруднения при намиране на работна сила за заявените потребности. Най-големите трудности са при намиране на продавач-консултант – 33%, водач на МПС за обществен превоз – 16%, помощник-възпитател – 11%, механизатор на горска техника – 11%, оператор на компютър – 11%.
От заявилите потребност от нов персонал 68,4% считат, че следваща ковид криза и/или въвеждане на ограничителни мерки няма да окаже влияние на заявените от тях потребности от работна сила, при 13,9% броят ще се намали наполовина, а 10,6 на сто няма да имат необходимост от нови работници. В случай че нова ковид вълна настъпи в страната, 49,3% казват, че може да не освободят персонал при наличие на финансова подкрепа от 80 на сто от разходите за възнаграждение и осигуровки на персонала, останалите 50,7% не могат да преценят.
Докладът с анализа на резултатите от проведеното проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Ловеч е внесен в централното управление на Агенцията по заетостта.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button