Ново мобилно приложение улеснява връзката на гражданите с община Троян

От 10.01.2023 г. Община Троян стартира предлагането на 60 от най-често използваните услуги, през мобилен телефон или таблет.
На интернет страницата на общината в секция „Електронни услуги“ е вграден банер, чрез който ползвателите на електронни услуги имат възможност да инсталират на мобилния си телефон или таблет приложението „АКСТЪР МОБИУС“.
Мобилно приложение улеснява връзката на гражданите и бизнеса с администрацията на община Троян, като дава възможност за подаване на заявления за административни услуги и тяхното заплащане изцяло от смартфон или таблет, чрез виртуален ПОС терминал и чрез epay, благодарение на реализираните интеграции с най-съвременните средства за мобилна идентификация, електронни разплащания и канали за връзка с администрацията на общината.
За да се възползват гражданите и бизнеса от подаването, заплащането и получаването на електронни услуги, чрез АКСТЪР МОБИУС е необходимо да разполагат с ОБЛАЧЕН КЕП, издаден от „ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС“ АД (https://www.evrotrust.com/) или „БОРИКА“ АД (https://www.b-trust.bg/eID/).Ново мобилно приложение улеснява връзката на гражданите с община Троян - 1
Чрез мобилно приложение също така може да се проследи статуса на обработка на всяко подадено заявление за електронна услуга.
Гражданинът може да получи резултата от услугата (документ или административен акт) в посочен от него вид (електронен документ, хартиен документ) и начин (в Центъра за административно обслужване на администрацията, със спедиторска фирма и др.).
През последните години Община Троян инвестира значителни средства и усилия да предоставя на гражданите и бизнеса чрез различни канали за достъп административно обслужване.
Ползвателите на електронни услуги могат да подават заявленията и по следните канали:
-През портал за електронни административни услуги, внедрен в интернет страницата на общината – 34 броя, насочени към граждани и бизнес.
-11 броя електронни услуги, към Местни приходи, чрез интернет портала на Община Троян.
-Чрез „Единен портал за електронни административни услуги“ на Държавна агенция „Електронно управление“ – 100 броя, от тях за граждани и бизнес – 84 броя електронни услуги, Декларации по ЗМДТ – 16 броя.
-Изграден единен социален офис – 7 групи услуги
-Деловодна справка, чрез която ползвателите на административни услуги могат да проверяват движението на услугата.
За 2022 г. през портала за постъпили и обработени 114 електронни услуги за гражданите и бизнеса.
Чрез „Единен портал за електронни административни услуги“ на Държавна агенция „Електронно управление“ – са заявени и обработени 366 броя услуги от граждани и бизнес. Най често използваните услуги са насочени към отдел „Местни приходи“, в областта на гражданското състояние и устройството на територията.
През 2021 г. броят на подадените и обработени заявления по електронен път са били 210, а през 2022 г. се наблюдава увеличаване на ползването им – 480 броя.
През 2022 г. общината пусна две нови електронни услуги, насочени към гражданите, а именно чрез КЕП да могат да заявяват промяна на постоянен и настоящ адрес.
За информация за 2022 година през Центъра за административно обслужване са преминали за обработка – завеждане, насочване, подписване и изпращане до заявител 74 051 броя.
В сравнение с предходни години:
През 2019 г. – 31 601 броя
През 2020 г. – 48 823 броя
През 2021 г. – 56 361 броя

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button