Община Троян обявява конкурс за избор на управител на „Медицински център – Троян”

След като обсъди предложение с Вх.№ ОбС-Пр-261/09.12.2022 г. от кмета на общината, взе предвид Решение № 4 на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономика”, Решение № 2 на постоянната комисия по „ТСУ и инвестиционна политика”, Решение № 2 на постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика”, Решение № 4 на постоянната комисия по „Образование, спорт, култура и граждански организации”, Решение № 3 на постоянната комисия по „Туризъм и околна среда”, Решение № 2 на постоянната комисия по „Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите”, при направено предложение в зала от председателят на общинския съвет за избора на общински съветници, членове на комисията и прието с 25 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, след проведено поименно гласуване, съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:

На основание чл.20 от Закона за публичните предприятия, чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.63, ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.23, чл.30, чл.31, чл.32, чл.33 и чл.34 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Решение №826/22.12.2022 г. на Общински съвет – Троян, Община Троян

О б я в я в а

Конкурс за избор на управител на „Медицински център – Троян” ЕООД, гр. Троян, за срок от 3 години при следните условия и ред за номиниране на кандидатите:

Изисквания към кандидатите:
Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
– Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или имат образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
– Да имат най-малко пет години професионален опит;
– Да не са поставени под запрещение;
– Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
– Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
– Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
– Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
Забележка: Изисквания към управителя към момента на сключване на договор за управление:

– да не заема висша публична длъжност по чл.6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
– да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
– да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
– да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
Необходими документи за участие в конкурса:
– Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №1;
– Декларация по образец – Приложение №2;
– Автобиография (европейски формат);
– Копия от документи за завършено висше образование, придобитата образователна и/или научна степен, специалност, допълнителна квалификация и правоспособност;
– Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
– Свидетелство за съдимост;
– Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
– Концепция за развитие на „Медицински център – Троян” ЕООД, гр. Троян, за тригодишен период, съдържаща не по-малко от:
– обща информация за дружеството, в т.ч. област на дейност, мисия, визия, цели;
– състояние на дружеството, в т.ч. финансово икономическо, организационна структура;
– анализ на пазара, конкурентна среда;
– виждания за развитието и перспективите на дружеството;
– анализ на основните рискове;
– прогнозни финансови отчети;
– ресурсна обезпеченост: материална база, човешки ресурси;
– инвестиционна програма и/или ремонтна програма в случай, че се  – предвиждат инвестиции и влиянието им върху прогнозните финансово икономически резултати.
Концепцията се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите с надпис „Концепция за развитие и дейността на „Медицински център – Троян” ЕООД, гр. Троян“.

Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът се провежда на три етапа.

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 2 и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

Втори етап: Представяне от кандидатите на разработената Концепция за развитие на „Медицински център – Троян” ЕООД, гр. Троян за три годишен период.

Трети етап: Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

Място и срок за подаване на документи и получаване на информация.
Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16.30 часа на 31.03.2023 г. в Информационния център на Община Троян.

Върху плика се отбелязват името, адресът на кандидата, телефон за връзка, както и съдържанието му – „Документи за участие в конкурс за управител на „Медицински център – Троян“ ЕООД, гр. Троян“.

Документите относно структурата, числеността, щатното разписание на персонала, счетоводен баланс и отчет за приходите към 30.09.2022 г. и предварителен отчет към 31.12.2022 г. се предоставят до 16.00 часа на 23.03.2023 г., в стая №24б в Общинската администрация – Троян. Годишните отчети на дружеството за предходните години са обявени в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Място, дата и час на провеждане на конкурса.
Конкурсът се провежда в заседателната зала на Община Троян – III етаж в следния ред:

– на 04.04.2023 г. от 09,00 часа – проверка на съответствието на представените документи и допускане на кандидатите;
– на 06.04.2023 г. от 09,00 часа – представяне на концепциите за развитие и дейността на дружеството и събеседване с кандидатите.
Ред за провеждане на конкурса.
В деня, определен за разглеждане на представените документи, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие и извършва проверка за съответствието на представените документи. До втори етап на конкурса се допускат кандидатите с редовни документи.
Комисията разглежда представената концепция за развитието на дружеството за тригодишен период на допуснатите кандидати и я оценява въз основа на следните критерии:
съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност;
съответствие на разработената концепция със състояние на дружеството;
съответствие на проекта с нормативната уредба;
анализ на конкурентната среда и икономическите фактори, оказващи влияние върху дейността на дружеството;
логическа структура на разработката;
Комисията провежда събеседване с допуснатите кандидати, като оценява тяхното представяне въз основа на следните критерии:
обосновано представяне на приоритетите и задачите на дружеството;
степен на познаване на нормативната уредба;
способност да се планират и взимат управленски решения;
административни умения, професионални и делови качества;
комуникативни способности и организационни способности, умения за работа в екип;
способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.
Оценяването по т.6 и т.7 се извършва по шестобална система:
Всеки от членове на комисията дава оценка по разработката на конкурса и проведеното събеседване, като попълва Оценъчна карта №1.
Общата оценката по разработката на конкурса и проведеното събеседване се формира като средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на комисията и се попълват от председателя на комисията в Оценъчна карта №2.
Крайната оценка за участника се формира като средно аритметично от оценките на комисията по разработката на конкурса и проведеното събеседване.
Въз основа на крайната оценка се извършва класиране на кандидатите. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.
Резултати от конкурса.
Комисията класира участниците в конкурса и уведомява за резултатите Общински съвет – Троян.
Общинският съвет с Решение определя класирания на първо място кандидат за спечелил конкурса за възлагане на управление на „Медицински център – Троян” ЕООД, гр. Троян, с който да се сключи договор за управление.
В случай, че няма кандидат, чиято крайна оценка е над 4.50, Общинският съвет прекратява конкурса.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button