Започна кампанията за събирането на местните данъци и такси за 2023 г.

Считано от 12.01.2023 г. Община Троян стартира събирането на местните данъци и такси за настоящата година се съобщава в сайта на общинска администрация.

Сроковете за внасяне на задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци са следните:

1. Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове:

До 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.
2. Данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:

До 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.
3. Патентен данък се плаща на четири вноски:

за първо тримесечие – до 31 януари;
за второ тримесечие – до 30 април;
за трето тримесечие – до 31 юли;
за четвърто тримесечие – до 31 октомври
На предплатилите до 31 януари за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
4. Туристически данък

дължимия данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Заплащането може да се извърши:

на касите на отдел “Местни приходи”, ул. “Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/,
в кметствата в селата на община Троян,
в касите на ИЗИПЕЙ АД
онлайн на www.ePay.bg
чрез пощенски запис
по банков път по следната сметка:
„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, Офис Троян

Банкова сметка – BG94RZBB91558420008108

BIC – RZBBBGSF

Код за вид плащане:

патентен данък – 44 14 00
данък недвижими имоти – 44 21 00
данък върху превозните средства – 44 23 00
такса битови отпадъци – 44 24 00
туристически данък – 44 28 00
Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение.

Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си задължения, че могат да го направят по посочените начини. Неплатените задължения се събират принудително в съответствие с чл. 4, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.

На сайта на Община Троян в раздел „Информация – Местни данъци и такси – Електронни услуги предоставяни от отдел Местни приходи“ задължените лица могат да правят справка за задълженията си за местни данъци и такси администрирани от отдел „Местни приходи“. След като бъдат генерирани годишните съобщения за дължими данъци и такси за 2023г. има възможност за получаването им посредством клиентски идентификационен номер (КИН), който се издава лично на лицето, след подаване на заявление по образец на място в отдел „Местни приходи“, чрез квалифициран електронен подпис и чрез ПИК (персонален идентификационен код), издаден от НАП. Линк: https://troyan.imeon.bg/

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button