Сливане на две троянски селски училища в едно

6Община Троян предлага план за съхраняване образователните институции в две троянски села, чрез създаване на Обединено училище

От месец август 2016 г. е в сила новият Закон за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), съгласно който завършването на основно образование е след 7 клас. Всички промени залегнали в новия закон задълбочават проблеми в няколко учебни заведения в общината, сред които училищата  ОУ „Любен Каравелов“ , с. Дебнево и ОУ „Христо Ботев“, с. Врабево. На предстоящата сесия на Общински съвет-Троян, кметът Донка Михайлова ще внесе предложение за преобразуване на училищата в с. Дебнево и в с. Врабево в Обединено училище, което да носи наименованието „Иван Вазов“.

Основните причини за проблемите на съществуващата училищна мрежа са свързани с демографската криза и устойчивото намаляване броя на учениците с всяка година спрямо предходната. Броят на учениците в общинските училища през 2006/ 2007 г. е бил 3 165, а през учебната 2016/ 2017 година е 2 386, което е  приблизително 25% по-малко. Намаляването броя на учениците засяга почти всички училища, като особено обезпокоителна е ситуацията в селата. Спадът от 779 ученици води до 1 135 079 лв. по-малко средства за образование. Този недостиг е предпоставка за невъзможност на училища да се справят с издръжката си.

На 11.01.2017 г. бе свикана извънредна среща на постоянната комисия по „Образование, спорт, култура и граждански организации”, на която освен кметът на Общината и експерти от администрацията, присъстваха още: заместник-областният управител г-н Терзийски, началникът на Регионално управление по образованието гр. Ловеч (РУО)– г-н Начев, експерти от РУО, директорите на двете засегнати училища, кметовете на селата Дебнево и Врабево. В този кръг бе дискутирано предложението и последиците от евентуалното му приемане или отказ, както и процедурите, които администрацията и учителските колективи трябва да извървят.

Стратегията за развитие на образованието в община Троян за периодите 2004-2013 г. и 2014-2020 г. определя като приоритет запазване на училищата в малките населени места. До 2013 г. училищната мрежа съответства на потребностите в общината, но към настоящия момент увеличаването на броя на маломерни паралелки и слети класове води до необходимост от преструктуриране, с цел оптимизиране на училищната мрежа на територията на община Троян. Община Троян предлага започване работа за производство на основание чл.312 ал.1 от ЗПУО за преобразуване на ОУ „Любен Каравелов“, с.Дебнево и ОУ „Христо Ботев“, с.Врабево в Обединено училище „Иван Вазов“ с целодневна организация на учебния процес в базата на досега съществуващите училища и професионална подготовка по професия с І степен на професионална квалификация по професии, които ще бъдат определени от потребностите на пазара на труда. Общината е категорична, че обединеното училище ще продължи ползването на базите и в двете села.  

Неблагоприятни демографски процеси в двете населени места, ежегодни трудности при формиране на бюджета на училищата и липса на възможност за стимулиране труда на учителите; текучество на персонала, ниски образователни резултати от външното оценяване на учениците си, новостите в ЗПУО, водят до извода, че преобразуването на двете училища в едно би довело до нормативно определената оптимална пълняемост на паралелките. Като единствено обединено училище с професионално обучение в общината, училище „Иван Вазов“ би удовлетворило потребности от кадри по професии, необходими за местната  икономика.

На проведената среща, кметът Донка Михайлова подчерта желанието за запазване на образователните институции в двете села и даване възможност на децата да получат добро образование. Тя заяви, че това решение, което носи много емоция за всички, в максимална степен удовлетворява образователните потребности, ще позволи запазване на учителските колективи и ще предотврати лишаване на децата от образование и негативно влияние върху бъдещото развитие на селата.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button