Годишен отчет на кмета на Община Троян за 2016 г

Годишен отчет 2016 –   една различна 2016

Представям пред вас отчета за изпълнение на управленската програма на Кмета на Община Троян за 2016 г., осъзнавайки личната си отговорност пред гражданите на общината. Отчетът е повод да направим етапна оценка за изпълнение на управленската програма и да планираме действията си до края на мандата и по-конкретно в рамките на 2017 г.

Отчитам пред вас ЕДНА РАЗЛИЧНА 2016 Г.:

  • Основополагаща, даваща отправна точка, за провеждане на общинските политики за мандат 2015-2019, насочени към постигане на дефинираните в мандатната програма цели.
  • Очаквана (третата от програмен период 2014-2020 г.), в която общината подготви и кандидатства за финансиране от оперативните програми на важни за развитие на територията проекти.
  • Година на пряк диалог с гражданите, в който общината влезе в ролята на инвеститорски контрол за реализирането на енергийни мерки в частни домове.
  • Година на консултации за най-добрия подход за осигуряване на основните услуги на населението (като подобряване на системата за управление на отпадъците, гарантиране на качествени ВиК услуги, осигуряване на качествени образователни и социални услуги и др.).

В настоящия отчет дейността на Кмета е представена по приоритетните области на Програмата за управление на Община Троян през мандат 2015-2019 г. за постигане на основните цели, а именно:

  • Осигуряване на повече работни места и по-добри доходи за хората от общината;
  • Ограничаване на негативните демографски тенденции и създаване на условия за подобряване на демографската характеристика на общината;
  • Подобряване на жизнената среда и качеството на живот.

Донка МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button