Ръководството на община Троян и жители на Голяма Желязна се обявяват против изграждане на кариера

На пресконференция при кмета на общината Донка Михайлова, ръководството на община Троян и жители на Голяма Желязна се обявиха против изграждане на кариера за добив на строителни материали край селото, в близост до язовир СопотЗа какво  иде реч. Николай Хитров, началник на отдел „Териториално-селищно устройство“ сподели пред журналистите, че  На 13 февруарит.г.  в администрацията е постъпила информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производство на трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен цепен за сгради и съоръжения от находище „Старата колиба“ в землищата на с. Голяма Желязна и с. Лесидрен.Той смята,че реализирането на инвестиционното предложение е неприемливо .

1-во –  предвижда разработването на находище с вероятни запаси от 387 500 куб. м за срок от 35 години. Заедно със спомагателните площи общата площ е близо 384 хиляди м2, по голямата част от които са общинска и частна собственост.

2-ро – Предложението е в противоречие с целите на потенциален Биосферен парк „Централен Балкан“Защото  Находището се намира в близост до заливната зона на язовир Сопот, минава до урбанизираната територия на селото, попада в границите на защитена зона „Васильовска планина“. Находището ще генерира повишени нива на шум и вибрации, значително увеличени прахови емисии и токсични емисии от изгорели газове

3-то – Язовир Сопот е сериозен туристически обект, който  ще се равива тепърва. И няма как общинската администрация да се съгласи .

Кметът на  на  Община Троян каза,че  в рамките на 14-дневния срок ще бъде  внесено в РИОСВ – Плевен възражение от името на общинска дминистрация по отношение на инвестиционното намерение,

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button