Прочетете списъците на заличените лица за произвеждане на избори

Заповед № 1299 от 16.10.2019 г. за обявяване на списъците на заличените лица за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

З А П О В Е Д

№ 1299

гр. Троян, 16.10. 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 163 от 10 юли 2019 г., /обн. в ДВ бр. 56 от 16 юли 2019 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБЯВЯВАМ:

Списъците на заличените лица за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

НАРЕЖДАМ:

Списъците на заличените лица, съдържащи имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на Община Троян.

Настоящата заповед заедно със списъците на заличените лица да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян.

Копие от заповедта да се изпрати на Общинска избирателна комисия Троян.

Инж. БИСТРА ЧОЛАКОВА

Вр.И.Д.Кмет на община Троян

Съгласно Решение № 1025 от 26.09.2019 г. на Общински съвет – Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Прикачени файлове:
Забранителни списъци 

Related Articles

Back to top button