Какво се случва по река Вит?

Позицията на Ваня Събчева, областен управител на област Ловеч

Във връзка с констатирано извършване на дейности по почистване на наносни отложения в река Вит в района на пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, община Луковит, област Ловеч, Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и РИОСВ-Плевен издадоха писма до областния управител на област Ловеч, с които се дава предписание за спиране на всякакви дейности по реката, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.
БДДР издаде указания до областния управител на област Ловеч да не се предприемат дейности по почистване на наносни отложения в река Вит до приключване на изискуемите процедури за подобни дейности по реда на Закона за водите.

Писмото на БДДР е въз основа на постъпило уведомление от Областен управител на Ловеч за стартиране на дейности отнемане на наносни отложения в коритото на река Вит. В писмото си до областния управител Басейнова дирекция изрично посочва, че за извършването на такива дейности се изисква разрешително по Закона за водите, каквото не е издавано.
Осъществяването на такава дейност без разрешително подлежи на административно-наказателна отговорност. БДДР изисква от Областна администрация Ловеч копие от сключения договор между областния управител на област Ловеч и изпълнителя за извършване на дейностите, документи, удостоверяващи извършването на дейностите по договора, както и данни за служители на Областна администрация, присъствали на описаните дейности по отнемане на наносни отложения.

Същевременно РИОСВ издаде Заповед за налагане на принудителна административна мярка по Закона за биологичното разнообразие на Областния управител на Ловеч за спиране на всякакви дейности по почистване на наносни отложения, премахване на дървесна растителност, добив на баластра и сеч в същия участък от река Вит.
Целта е предотвратяване на административно нарушение по Закона за биологичното разнообразие и запазване на местата за размножаване на защитени видове птици. Мястото на дейностите попада в защитена зона за опазване на дивите птици, от мрежата „Натура 2000“ („Васильовска планина“ BG00002109).

На областния управител е предписано да не допуска извършване на дейности по почистване на наносни отложения и премахване на дървесна растителност, докато не бъдат изпълнени условията и мерките в Решение по ОВОС №2-2/2015 г. Дейността подлежи на съгласуване с РИОСВ.

През последните две седмици в двете институции постъпиха сигнали за изземане на баластра от река Вит над село Торос и местност „Боаза“. Веднага след получаването на сигналите, последният от които в неделя – 17 ноември, своевременно е извършвана проверка.

В момента на проверките на място не е констатирано наличие на техника във водния обект и не е установен извършителят.

Ето и позицията   на Областния управител Ваня Събчева  ОТНОСНО ДЕЙНОСТИ ПО Р. ВИТ В РАЙОНА НА 

НОВОСТРОЯЩИЯ СЕ УЧАСТЪК НА АМ „ХЕМУС“

 

Областен управител Ловеч има сключен договор от 28 октомври т.г. с предмет на дейност „Почистване речното корито на река Вит, в района на АМ „Хемус“ в участъците от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел Боаза и пътен възел Дерманци, съгласно утвърдена програма за планово почистване на речните участъци в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2019 г.“. 

В договора изрично е записано, че изпълнителят – „Хидрострой“ АД е длъжен да спазва  законовите изисквания, свързани с дейностите по почистване на речните участъци и да осигури безопасни условия на труд при извършване на тези дейности, както и че е длъжен да се обърне към РИОСВ – Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски регион“ /БДДР/ – Плевен, за да получи становище и разрешение за ползване на воден обект.

Областен управител от своя страна е уведомил БДДР, че е започнала процедура по почистването на р. Вит. В края на работния ден на 18 ноември е получено писмо от Басейнова дирекция, че няма правно основание за извършването на посочените дейности. От своя страна Областен управител незабавно е информирала фирмата изпълнител, като с писмото до нея се разпорежда прекратяване на всички дейности по този договор до събирането на изискуемите по закон документи, становища и разрешителни.

Мотивите на Областен управител за предприемане на действия по почистването на р. Вит в този район са на първо място компрометираните участъци, констатирани при многобройни проверки на Междуведомствена комисия, второ – предприемане на реални мерки за защита от наводнения и не на последно място – изграждането на АМ „Хемус“ – важен национален обект, който изисква и създаване на нормална зона за работа около строителните дейности. 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button