Улеснена е процедурата по смяна на собственост на автомобил

Не се налага смяна на регистрационния номер

От 28 февруари 2018 г. e налице връзката между регистрите на МВР и Нотариалната камара, която позволява обмен на информация по електронен път за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори за покупко-продажба.

Как реално се случват нещата

Първата стъпка е продавачът и купувачът да се явят пред нотариус.

Той задължително ще направи проверка дали върху пътното превозно средство има тежести (запори), дали автомобилът има платена застраховка, дали има валиден технически преглед, дали са платени данъците и др.

Втората стъпка е подписване на договор за покупко-продажба.

Когато всичко е наред и няма причини сделката да не се осъществи, купувачът и продавачът полагат подписи, което се заверява от нотариуса. Липсата на застраховка и валиден технически преглед са за информация на купувача и не са пречка за изповядване на сделката.

Третата стъпка е за купувача, който задължително трябва да регистрира колата на свое име и да получи свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (талон), в което да фигурира като собственик.

При положение, че продавачът и купувачът са от една и съща административна област на страната, поради което не се налага смяна на регистрационния номер, а новият собственик не възнамерява да прави конструктивни промени по превозното средство, това може да се случи още в същия ден на изповядване на сделката при нотариуса. Тогава купувачът само трябва да му каже, че иска да се възползва от новата административна услуга и да плати 11 лева държавна такса, която нотариусът ще преведе чрез портала на МВР за електронни административни услуги.

Четвъртата стъпка:

1. Когато се прехвърля собствеността на регистрирано ППС и продавача и купувача са от една област и е заявена предварителна подготовка на документи, платена е таксата при нотариуса, купувачът следва да се яви на гише в Пътна полиция, където заявлението за промяна в регистрацията е подготвено с данните, получени от нотариуса, същото се отпечатва и се прави новото свидетелство за регистрация. Документите, които трябва да представи пред служителите там е копие на договора за покупко-продажба, квитанция за платена такса (предоставена от нотариуса) и документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“. При получаване на новото свидетелство за регистрация се връща старото.

2. Когато се прехвърля собствеността на регистрирано ППС и продавачът и купувачът са от една административна област, но не е заявена предварителна подготовка на документи и не е платена таксата при нотариуса, купувачът следва да се яви на гише в Пътна полиция, където подава заявление и прилага копие на договора за покупко-продажба, квитанция за платена такса (платена на място чрез банков превод или чрез ПОС-терминал) и документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“. При получаване на новото свидетелство за регистрация се връща старото.

3. В случаи, че се променя собствеността на ППС в различни области на Р България, информацията за договора за покупко-продажба се получава автоматично след изповядване на сделката при нотариуса. Задължението за купувача е да регистрира придобитото ППС в срок до един месец, като задължително представя превозното средство за идентификация и смяна на свидетелството за регистрация и регистрационните табели. Купувачът следва да се яви на гише в Пътна полиция (по постоянен адрес), където подава заявление и прилага копие на договора за покупко-продажба, квитанция за платена такса (платена на място чрез банков превод или чрез ПОС терминал) и документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“. При получаване на новото свидетелство за регистрация и новите регистрационни табели се връщат старите.

Какви са ползите за гражданите

Най-голямата полза е за продавачите на автомобили. За тях отпада нуждата да ходят в Пътна полиция, да регистрират договора за продажба и да искат заличаване на собствеността си. Сега това става автоматично в момента на изповядване на сделката при нотариуса.

За купувачите, които придобиват ППС с регистрация в същата област ползата е по-бързо издаване на свидетелството за регистрация на МПС. На гишетата на Пътна полиция реално те ще трябва да изчакат само за отпечатването на свидетелството за регистрация (талона).

ВАЖНО!!!! След извършване на регистрацията и получаване на новото свидетелство за регистрация, собственикът няма задължение да информира данъчната служба по местоживеене. След промени от преди 4 години в Закона за местните данъци и такси, информацията за данъчните служби се подава ежедневно по електронен път от Пътна полиция към Министерство на финансите, от където достига до данъчните служби.

Нови задължения

Последните промени в Закона за движението по пътищата, които позволиха свързаност на системите на Пътна полиция и нотариусите, вменяват и нови задължения, най-вече за купувачите на коли. Сега те са ДЛЪЖНИ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ ДА РЕГИСТРИРАТ МПС НА СВОЕ ИМЕ в Пътна полиция. В случай, че не го сторят, регистрацията на МПС ще бъде служебно прекратена (свидетелството за регистрация и регистрационните табели ще бъдат обявени за „невалидни“). В закона са предвидени и съответните финасови санкции, а ако регистрацията не бъде осъществена до 2 месеца след придобиването, са предвидени и други наказания.

В случаи на служебно прекратена регистрация на МПС, същата може бъде възстановявана по реда на Наредба № I-45/2000 г., като задължително ще се подава заявление от собственика и ще се подменя свидетелството за регистрация и регистрационните табели на автомобила. Трябва да се има предвид, че ако се възстановява регистрацията на ППС, чиято регистрация е прекратена поради неспазване на двумесечния срок след промяна на собствеността и ППС не притежава валиден документ за техническа изправност, е необходимо и представяне на протокол от лаборатория за изпитване на ПС, акредитирана от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“.

по материали на МВР

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button