Преизбраха д-р Виолета Койновска за председател на читалищното настоятелство

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА НЧ „НАУКА-1870 г.” - ТРОЯН

На 10.06.2020 г. се проведе Общо отчетно-изборно събрание на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян при стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, наложени от правителството, и при следния Дневен ред:
1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2019 г. и за мандат 2016-2019 г. 2. Доклад на Проверителната комисия за 2019 г. и за мандат 2016-2019 г. 3. Отчет на приходите и разходите за 2019 г. и приемане на бюджета за 2020 г.
4. Предложение за промени в Устава на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян
5. Избор на Председател, Читалищно настоятелство и Проверителна комисия
6. Други.
Извънредната епидемиологична обстановка в страната внесе нов елемент в хода на събранието. Отчетът на читалищното Настоятелство за 2019 г. и мандат 2016-2019 г. не беше прочетен пред събранието, а седмица по-рано беше качен в сайта на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян. В поканите за Общото отчетно-изборно събрание, които получиха всички читалищни членове, те бяха информирани за това обстоятелство и се бяха запознали предварително с отчета. На събранието отчетът беше приет единодушно.
На живо пред членовете на читалището беше представен отчетът на Проверителната комисия за 2019 г. и мандат 2016-2019 г. от нейния председател Стела Маринова. В залата беше представен и отчетът на приходите и разходите за 2019 г. и предложението за бюджет за 2020 г. от счетоводителя на читалището Цветомира Нейчева. Всички отчети бяха приети с пълно мнозинство от присъстващите в залата.
Следващата точка от дневния ред беше предложение за промени в Устава на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян, касаещи чл. 18. Правомощия на Читалищното настоятелство. Стела Маринова предложи да се допълни с т. 11 и Настоятелството да може да размества разходи от един параграф в друг в рамките на одобрения от Общото събрание бюджет, т.е. при преизпълнение на приходни параграфи Настоятелството да може да взема решение за какво да се използват парите. Предложената промяна в Устава беше приета с пълно единодушие.
Най-вълнуваща точка от дневния ред беше изборът на Председател на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян, Настоятелство и Проверителна комисия. Направени бяха две предложения за Председател на НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян – досегашния д-р Виолета Койновска и Николай Тодоров – общински съветник и член на досегашното Настоятелство. Николай Тодоров си направи отвод.

С пълно единодушие събранието преизбра за пореден мандат за Председател д-р Виолета Койновска.
В състава на новоизбраното Настоятелство влизат: Веселин Дудевски, Иванка Църова, Валентин Бечев, Маргарита Гладкова, Ангел Балев, Николай Тодоров, Лилия Цанкова, Стела Мавродиева, Димитър Пиронков и д-р Росица Бузева. Резерви са: Красимира Пенкова, Диана Янкова и Николай Георгиев.
Досегашният зам. председател инж. Дилян Енкин беше депозирал своята оставка поради служебна заетост и здравословни причини, които не му позволяват вече да изпълнява задълженията си в ръководния читалищен орган.
Съставът на Проверителната комисия се запази в досегашния си вид: Стела Маринова – председател, Надка Колева и Здравка Пеевска.
Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито с пожелания за все така активна и успешна дейност и през настоящата юбилейна 2020 година.

Благодаря ти, инж. Станка Марешка

Благодаря ти, инж. Станка Марешка!

Related Articles

Back to top button