Започва строеж на градската градина „Парк Лъгът“ в Троян

Предстои да бъдат облагородени над 11 хиляди м.2 общинска площ, в две паркови пространства.

Председателя на КУО/УС на МИГ -Троян, Априлци, Угърчин – г-н Цанко Спасовски и Кмета на Община Троян – г-жа Донка Михайлова, подписаха два Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Мярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряване и/или разширяването на малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, с наименование : „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян“ на стойност 363 00,15 лв. без ДДС Те предвиждат обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение. Предстои да бъдат облагородени над 11 хиляди м.2 общинска площ, в две паркови пространства.

    Едното е градската градина „Парк Лъгът“, който към момента е незастроен, с поддържана тревна растителност, в близост има изградена детска площадка със съоръжения за игра. В най-скоро време обаче, троянци ще се радват на новоизградена основна и второстепенна алейна мрежа с уширения за поставяне на пейки, ще се обособи фонтанка в близост до детската площадка, ще бъдат изградени многобройни места за сядане с перголи, габиони със седалки и ще бъдат поставени кошчета за отпадъци.
     Другият парк е разположен в централната градска част на гр. Троян (градинката пред киното). Проектът предвижда изграждане на нов тротоар, който да обхожда реализирания паркинг на ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ към парка, с настилка от тротоарни плочи. Ще бъде обособена рампа с парапет за хора в неравностойно положение, с подходяща настилка. Предвиждат се и осъвременяване на озеленяването и парковото осветление, както и доставка и монтаж на пейки и кошчета за отпадъци.
Финансирането на този проект ще допринесе за създаване на обновена градска среда, единна система от паркови пространства с обща визия, подобряване на зелената система, осигуряване на достъпна среда, осигуряване на енергоспестяващо парково осветление чрез благоустрояване и обновяване на зелени площи в гр. Троян. Реализацията на проекта ще допринесе за задоволяване на потребностите от активен и пасивен отдих на гражданите, чрез създаване на благоприятна, функционална и естетически издържана паркова среда.
Подобряването на публичната инфраструктура, респективно условията и качество на живот на територията на общините Троян, Априлци, Угърчин е една от основните цели на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и през настоящия програмен период.

Благодарение на Местната Инициативна Група, Община Троян може да изпълни тези проекти, те се финансират чрез Стратегията на МИГ.

Парка в центъра на града – галерия

Related Articles

Back to top button