Фондация “Професор д-р Христо Браилски”обявява конкурс за материално подпомагане на студенти

Фондация „Професор д-р Христо Браилски“ обявява конкурс за материално подпомагане за учебната 2020-2021 г.

ул. Христо Ботев 42, БУЛСТАТ 110564089, решение по ф.д. 324/2005 г. на ЛОС


Управителният съвет на Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, на основание Правилника за материално подпомагане от Фондация “Професор д-р Христо Браилски” и Решение №67 от 21.05.2020 г.  на Общото събрание на фондацията

ОБЯВЯВА

Конкурс по документи и събеседване за определяне на студенти по медицина за материално подпомагане за учебната 2020 – 2021 г. под формата на еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение.

Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условията:

  1. да са български граждани, студенти по медицина;
  2. да бъдат с постоянно местожителство на територията на община Троян;
  3. да имат среден годишен успех от предходната учебна година не по-нисък от 5,50 или са приети за студенти през 2020 г. със среден успех от балообразуващите оценки не по-нисък от 5,50.

С предимство се ползват кандидати от с. Калейца, община Троян, както и такива с доказани ниски материални възможности.

Срок за приемане на документи за кандидатстване: от 1 август до 31 август 2020 г. в Общинa – Троян, каб. №24a.

Необходимите документи:

  1. Молба-декларация по образец;
  2. Автобиография;
  3. Документ от медицински университет, който да удостоверява успех от приключилата предходна учебна година не по-нисък от 5.50 (отличен) или документ, от който може да се направи заключението за среден успех от балообразуващите оценки при приема за студент през 2019 г. не по-нисък от 5,50 (отличен).

Определените стипендианти в края на всеки учебен семестър представят документ от медицинския университет за средния си успех, който не трябва да бъде по-нисък от 5.50 (отличен).

В случай, че средният успех от семестъра е по-нисък от 5.50 (отличен) предоставянето на подпомагането се преустановява.

Допълнителна информация може да се получи на тел.: 0670/68056 и 0887961201.

 

Ренета Варчева

Председател на управителния съвет

Източник
Пресцентър Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button