Двама кандидати за директори на Музеи в Община Троян

През месец бяха  обявени конкурси за длъжността „Директор“ на Природонаучен музей – село Черни Осъм, община Троян и „Директор“ на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства“ в Троян . Първият  етап бе   по документи.  Вторият –  събеседване.

Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Троян на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с обявените конкурси реши да допусне  до събеседване кандидатите Павлина Иванова (за Музея в Черни Осъм)  и  Елеонора Авджиева (Музея на занаятите).

Също е определена датата, час и място за събеседване – 14.07.2020 г. в салона на Община Троян.

Кандидатът за директор на Музея на занятите трябва да защити концепция за дейността и развитието на музея за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях и събеседване.
За черноосъмския музей трябва да се представи Концепция за дейността и развитието му също за 5-годишен период, която трябва да съдържа: анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му; тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им; мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея; етапи на реализация на концепцията.

Related Articles

Back to top button