Изисквания към кандидатите за управител на НИХЗИ Орешак

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл.21 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел, Общински съвет – Троян реши след много дебати:
I. Да се проведе конкурс за избор на управител на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак, за срок от 3 години при следните условия и ред за номиниране на кандидатите:
1. Изисквания към кандидатите:
1.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
1.2. Да са завършили висше образование, професионално направление: икономика, право, изкуства и хуманитарни науки;
1.3. Да имат най-малко 5 години професионален опит;
1.4. Да не са поставени под запрещение;
1.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
1.6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността Управител на публично предприятие;

За дебатите  по това решение може да прочетете  ТУК –

Конкурсът за управител на НИЗХИ Орешак предизвика много дебати

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button