НИХЗИ – Орешак остана без управител

Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата-Орешак няма да има нов управител. Комисията, натоварена с избор на кандидат за ръководния пост, не излъчи победител.

На 07.01.2021 г. Kомисията, назначена със Заповед №6/04.01.2021 г. на кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак, а именно:

Представяне на разработената от допуснатия кандидат Концепция за развитие на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак за срок от 3 години.
Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.
Крайната оценка на комисията, представляваща средно аритметичната оценка от разработката на конкурса и проведеното събеседване, на допуснатия до втори и трети етапи участник в конкурса – Иво Чехларов е 2,8 точки (от максимални 6) – задоволително представяне.

Поради това, че крайната оценка е под 4,50, на основание т.9.3 от Решение №224-I/29.10.2020 г. на Общински съвет – Троян, комисията ще предложи на Общински съвет – Троян, конкурса за възлагане на управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД , с. Орешак да бъде прекратен.

Да напомним, че останалите двама кандидати   отпаднаха още първия кръг. Иван Хаджийски  не бе представител една декларация(приложение№2) и също не успя да защити концепцията си Националното изложение. Христо Калистерски   – не отговаря на изискванията.

В момента  временно изпълняващият длъжността управител на Изложението е финансисът Радион Букарев, който по закон може да изпълнява тази длъжност още един месец.

Отварянето на документите  на кандидатите и  концепциите за развитието на културната институция в периода 2021-2023 г на кандидатите  се състоя  на 5 януари в присъствието на троянските медии и комисията.

Комисията  беше  от четирима представители на общинската администрация – Розалина Русенова – зам.-кмет  и председател на комисията,  Ангел Ангелов -зам.-кмет,  инж. Борис Бояджиев- Директор на дирекция „Общинска собственост и икономика“ , Цвета Димова-юрист отдел „Правен“, двама резервни членове и тримата общински съветници –  Младен Мондешки (ДПС), Владислав Кардашимов (БСП) и инж. Петко Пенков(ГЕРБ)

История

НИЗХИ Орешак бе затворено  при одитна ревизия. С Решение № 7 на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономика”, Решение № 5 на постоянната комисия по „Образование, спорт, култура и граждански организации”, след проведено поименно гласуване, съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с 27 общински съветници са гласуваха , че приема Годишният счетоводен отчет и баланс за 2019 г. на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ – ЕООД, с. Орешак. Но не освобождават от имуществена отговорност управителя на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ – ЕООД, с. Орешак – Иван Александров Чакъров.

Изискванията към кандидатите за управител на НИХЗИ Орешак  може да прочетете ТУК.

Решението на седемчленната комисия може да прочетете ТУК

Source
пресцентър Община Троян

Related Articles

Back to top button