Общинските съветници приеха Бюджет-2021

Общински съвет – Троян прие с консенсус предложения от кмета Проект за общински бюджет за 2021 г. и отчета за предходната година
На своето февруарско заседание троянските общински съветници единодушно подкрепиха предложения от кмета г-жа Донка Михайлова Проект на бюджет за 2021 г. и отчета за изпълнението на Бюджет 2020.
От отчета става ясно, че община Троян е в стабилно финансово състояние благодарение на водената балансирана и устойчива финансова политика. Сходно е и състоянието на второстепенните разпоредители, а проведените реформи в отделни дейности дават добър резултат и ще бъдат продължени, за да се постигне по-добра финансова ефективност.
Към 31.12.2020 г. общината няма неразплатени разходи. Изплатен е заемът, взет през 2011 г., което ще освободи ресурс за реализиране на немалко дейности. Спрямо 2019 г. приходната част на бюджета е с 6 449 хил. лв. повече, при намаление на разходите с 236 хил. лв.
Успокояващ е фактът, че община Троян успя да навакса изоставането в приходите, породено от усложнената обстановка в страната, като специално бяха подчертани отговорното отношение на гражданите и местния бизнес, които спомогнаха за излизане от кризата, внасяйки навреме дължимите местни данъци и такси.
Бюджет 2021 ще бъде най-големият, изпълняван към момента от общината ( 35, 918 хил. лв.), като съотношението между държавни и местно генерирани приходи е 53% към 47%. По думите на Кмета на Община Троян, област Ловеч,  значителният размер на собствените приходи позволява водене на самостоятелна общинска политика, съобразена с нуждите на гражданите. Спрямо 2020 г. приходната част на бюджета нараства с 8, 470 млн. лв., което при държавно делегираните дейности се дължи на завишаване на всички стандарти, а при местните – на големия преходен остатък.
Осигуреното външно финансиране на проекти, по които ще се работи през годината е в размер на 19,950 млн. лв.
Важен момент при подготовката на местния бюджет е приемането на предложения от граждани, кметски съвети, общински съветници и ръководители на институции и граждани, които в голямата си част са уважени и ще получат финансиране.
Акцентът през 2021 г. пада върху инфраструктурните инвестиции, за което са заделени 8 225 хил. лева (два пъти повече от миналата година). Сред приоритетните обекти са изграждането на 3-та клетка на Депото за твърди битови отпадъци (2, 281 млн. лв.), започване на строителството на спортна зала (618 хил. лв.), паркинг в кв. 303 (218 хил. лв.), реконструкция на Център за временно настаняване в с. Дълбок дол, съпътстваща инфраструктура по изграждане на мост при „Лукойл“ и осветление по ул. „Долно Ливаде“.
Най-голям дял в общите разходи има образователният сектор (13 792 хил. лв.), ръст има в средствата, отделяни за култура и спорт, и особено в сферата на социалните услуги (със 775 хил. лв. повече от 2019 г.).
Сред приоритетите на Бюджет 2021 ще бъдат инвестициите в селата, които са 1 722 хил. лв. от общите разходи. Предвидени са 503,8 хил. лева за ремонт на пътища в Белиш, Гумощник, Терзийско, Горно Трапе, Орешак – Черни Осъм (Стругът, Миленча и Орешак-Троянски манастир-Черни Осъм), Врабево, Ломец и Балабанско.

Ще бъдат отделени и средства за обновяване на здравните служби, ремонт на някои читалищни сгради и други сгради общинска собственост.
При представянето на бюджет 2021г. , кметът Михайлова определи като най-сериозно предизвикателство успешно изпълнение на инвестиционната програма и проектите с външно финансиране. Много неизвестни поражда и участието на общината в Националния план за възстановяване и развитие, но усилията на администрацията са насочени към предварителна подготовка на проекти и стратегии в области, за които се очаква да има финансиране.

Въпреки липсата на предвидимост за развитие на здравните, социални и икономически процеси в страната през настоящата година, ръководството на община Троян ще продължи да използва всички възможни източници – собствени доходи, държавно финансиране, европейски фондове и програми, за да запази финансовата стабилност на общината.

Проектът на бюджет 2021 година на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button