Извънредна сесия на Общински съвет Троян

Извънредна сесия на Общински съвет Троян бе  свикана  на 28.04.2021 г. (сряда) от 13.30 часа в салона на Община Троян при следния дневен ред:

1. Изменение на Решение №300/28.01.2021 г. на ОбС – Троян в частта на подточка I.1. Вх.№ Пр.-103/27.04.2021 г.

Ето и самият текст на  Решение №300/28.01.2021 г. на ОбС – Троян

I. Община Троян създава заедно с Община Ловеч търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие на Общините Троян и Априлци при следните параметри:

 1. Фирма „Хемус ресурс“ ООД, изписана на латиница – „Hemus resurs” OOD.

2. Седалище: България, област Ловеч, община Троян, град Троян, п.к. 5600; пл. „Възраждане“ №1.

3. Адрес на управление: България, област Ловеч, община Троян, град Троян, п.к. 5600, пл. „Възраждане“ №1.

4. Предмет на дейност: всички дейности, свързани с предварително третиране на битови отпадъци и опериране на инсталация по предварително третиране на битови отпадъци, разделно събиране и извозване на биоразградими и/или зелени отпадъци, опериране на инсталация за компостиране, търговски сделки с първични и преработени продукти, както и всички други дейности, незабранени от закона.

5. Съществуването на дружеството не е обусловено със срок.

6. Капитал на дружеството: 100 000 лв. (сто хиляди лева), разпределен на 100 (сто) дяла, всеки от които е на стойност 1000,00 лв. (хиляда лева), разпределен между съдружниците Общините Троян и Априлци, както следва:
а) За Община Троян, ЕИК 000291709, 90 (деветдесет) дяла, всеки от които е на стойност 1000,00 лв. (хиляда лева), на обща стойност 90 000 лв. (деветдесет хиляди лева), които представляват 90% (деветдесет процента) от капитала на дружеството;
б) За Община Априлци, ЕИК 000291627, 10 (десет) дяла, всеки от които е на стойност 1 000,00 лв. (хиляда лева), на общо стойност 10 000 лв. (десет хиляди лева) представляващи 10% (десет процента) от капитала на дружеството;
За вписване на дружеството в Търговския регистър да бъде внесен целият капитал.

Оказва се обаче, че троянски жител на 1.04 .2021г  е запазил това име и по Закон не може да се откаже 6 месеца от него.  По тази причина се налага   търговското дружество  да  се регистрира с ново име  (Фирма „Хемус ресурс -Троян и Априлци  ООД), понеже загубите  ще са около 6,5 млн. лв.

Дебатите бяха между общинските съветници Николай Тодоров, адв. Михаела Димовска , Даниел Сираков и Донка Михайлова -кмет на Общината.

Тодоров и Миховска обвиниха общинска администрация за случващото се, заради забавяне в запазване на името на дружеството и напомниха нееднократно, че са предупреждавали, че това може да се случи. Адв.Миховска поиска и извинение, но не получи, защото Михайлова защити общинска администрация.

Зам.-кмет Ангел Ангелов  обясни как бизнесмен от Троян е поръчал това запазване на името на жител от Червянска лъка, в Троян срещу заплащане.

В дебата се намеси и Даниел Сираков  от групата на ВМРО, който каза, че за 6 мандата в Общинския съвет такъв казус е нямало. „Този, който го е направил не може да си надвие на Егото“. Също така сподели впечатление от новото придобивка по успешно изпълнен проект: инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци.

След  почивката бе внесено предложението  гласуване на новото име   на търговското дружество „Хемус ресурс -Троян и Априлци  ООД.

Цялото заседание във видеоматериала

Откриха инсталация за третиране на отпадъци

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button