Минко Акимов беше преизбран за председател

Минко Акимов беше преизбран за председател на Сдружение Ловно рибарско дружество (СЛРД) Троян.

Минко Акимов беше преизбран за председател
инж. Васил Станке Василев

Ловците  издигнаха кандидатурата на инж. Васил Станке Василев за председател на УС на НЛРС-СЛРБ.

На 14.05.2021 г., Сдружение „Ловно-рибарско дружество Троян“ проведе общо отчетно – изборно събрание съгласно чл. 46 от ЗЮЛНЦ.

Председателят на сдружението г-н Минко Акимов откри събранието и призова присъстващите да почетат паметта на всички починали членове на дружини и УС на сдружението през отчетния период с едноминутно мълчание.

След приемане на дневния ред бяха предложени и избрани мандатна комисия и комисия по предложенията.

Председателят на СЛРД започна отчета за дейността на Сдружението през 2020 и мандата 2017–2020 година с тревога:

„Заради КОВИД-19, локдауни, ограничения, африканска чума по свинете (АЧС), син език по преживните и т. н. имахме слаб отстрел на дива свиня. Въпреки това работата ни беше насочена основно за укрепване на организационното единство и правилното стопанисване на дивеча и рибата в предоставените ни ловностопански райони.

От това какво е състоянието на дивечовите запаси до голяма степен зависи и оценката за нашата работа и критериите за добро изпълнение на задачите в това отношение.

Първо и основно правило е подсигуряването на необходимите количества концентриран фураж и сол. Ежегодно те са над 76 тона концентриран фураж и 29 тона сол, без да се смятат количествата, които са дарени на дружините от спонсори. За тази цел изразходваме над 32 хиляди лева.

Представям Ви състоянието на дивеча през погледа на УС на СЛРД Троян:

Нека да започнем със стопанисването на дивата свиня.

Това е основен вид дивеч, обект на лов за нашия район, и това е може би и причината да му обръщаме такова голямо внимание. Показател за стопанисването е нейното ползване за което говорят резултатите:

2017 г. – 1273 диви свине

2018 г. – 1844 диви свине

2019 г. – 1561 диви свине

2020 г. – 163 диви свине

Тези цифри ни нареждат на първо място в страната по отстрел на дива свиня до 2019 година.

Имаме около 250–300 диви свине със силно разстроена полова и възрастова структура, разпределени неравномерно върху територията на сдружението. АЧС продължава да върлува още, като има огнища в Черни Осъм, Априлци и други места.

От друга страна, при отстреляни 163 диви свине през последния ловен сезон и изследвани за АЧС, нямаше нито една положителна проба. Избихме не малко „майки“ и глигани.

Сърната

През последните години сърната показва устойчиви запаси, но през 2019–2020 година болестта син език се появи в нашия регион и започна да нанася щети по преживните диви животни. Допустимият запас на сърната за Сдружението е 2791 броя. При таксацията до 2019 година отчитаме животни около тази цифра, но през 2020 година те намаляха на 2600, а през пролетта на тази година – на 2200, което е близо 80% от допустимия запас. Според УС сърните в Сдружението са по-малко от посочените.

Благороден елен

При този вид има устойчив запас, дори броят на животните нараства. Вирусът на синия език нанася щети и тук. Запазите на сдружението са 360 броя. При пролетното преброяване (таксацията) сме установили, че за 2020 г. налице са 440 броя.

Дребният дивеч, който не е обект на лов, е в добро състояние, но трябва много работа, за да стигнем запаси, от които можем да планираме лов.

През ловен сезон 2020 г. по издадени разрешителни са отстреляни 1839 пъдпъдъци, 8 гургулици 234 гривяци, и 17 зеленоглави патици. През годините разселваме 350–500 фазана.

Борбата с хищниците

Според мнението на УС трябва да преминем на по-отговорен етап. Хищниците са най-големият конкурент на ловеца и изяждат труда ни. Все пак резултатите са добри и преизпълняваме плана за ползване. През отчетния период са отстреляни

  2017 2018 2019 2020
вълк 6 6 5 1
чакал 209 360 551 530
лисица 120 230 295 208
скитащи кучета 80 49 75 44
бялка 5 42 48 13
язовец 11 46 58 37

Най много хищници са отстреляни от дрижините във Врабево, Борима, Добродан и т. н.“

Акимов отчете, че повече от десет години Сдружението не издава риболовни билети.

За миналата 2020 година са издадени 489 риболовни билета, като членове са станали 194 риболовци.

През 2019 и 2020 година са закупени 5000 броя балканска пъстърва от ПС Тошков чарк, които са разселени в горните течения на реките Видима, Черни Осъм и Бели Осъм.

До 2024 СЛРД Троян има договор с Общината за стопанисване на язовир „Ледево“ в с. Врабево. Миналата година риболовците зарибиха язовира с 5000 броя бяла риба

„От 2019 година възобновихме рибарското училище. То се ръководи от ловния ни надзирател Събчо Вълков. Учебната година завърши с провеждането на риболовен излет. Там раздадохме членски карти и риболовни билети на децата. Средствата за провеждането на това мероприятие, както и всички останали разходи, са за сметка на сдружението.

Тук му е мястото да отчетем, че нашето желание е да създадем отбор по улов на риба и да се върнем в състезанията на НЛРС, за момента нямаме такъв“ – отчете Акимов.

Г-н Акимов подчерта добрата организация на ловните излети недопуснатите инциденти и злополуки, благодарение на стриктно спазване на закона и провежданите инструктажи преди началото на всеки лов. Той отбеляза, че „завършекът на цялостната работа по стопанисването на дивеча е неговото ползване. Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) ловът става по два начина – групов и индивидуален“.

Избраният през 2017 година управителен съвет на „Сдружение ловно рибарско дружество Троян“ се състои от 12 члена с председател Минко Акимов и заместник-председател Иван Дулев. Всички те с вещина ръководят работата в сдружението. Това личи и от постигнатите резултати.

В отчета бе отбелязано още, че:

– В сдружението членуват 1041 ловци и риболовци. Дейността на дружините се контролира чрез членове на управителния съвет и щатните служители.

– През 2020 година традиционно през февруари бе проведена ловна вечеринка, в която участваха близо 200 ловци и гости.

– През месец септември по случай откриване на ловния сезон се проведе ловен събор. Бяха осветени знамената на сдружението и дружините от отец Стефан от Троянския манастир.

– Мирослав и Васил Гачевски от Ловно-рибарска дружина Голяма Желязна редовно участват в киноложките състезания „Българско гонче“ и се класират на завидните първи места.

За финал бе споделено, че сдружението е в добро финансово състояние и е способно да осъществява дейността си без съществени ограничения и през настоящата 2021 година.

 

След изслушване на всички отчети започнаха разисквания

инж. Васил Станке Василев
Инж. Сашо Василков

Сашо Василков взе отношение по притеснително намалелия запас на сърната в района на сдружението и разстройването на запаса в полово съотношение в полза на женските. На настоящето събрание трябва да се вземе решение за най разумното ползване на сърната за сезон 2021 година. Василков посочи няколко варианта – като нулева година за ползване или ползване по 2 или три сърни на дружина в зависимост от нейната големина.

инж. Васил Станке Василев
Сашо Стайков

Стайко Стайков от ловно-рибарската дружина в Зла река направи анализ на запаса на дива свиня през годините. Изказа мнение, че е имало критично намаляване на запаса следствие на болести през годините, но чак такива загуби, каквито понесе запасът на дива свиня от АЧС, не е имало. Според него ще са нужни поне още 5 години за възстановяване на запаса. Трябва да се засили контролът от страна на дружините и от държавните контролни органи.

инж. Васил Станке Василев
Иван Дочев

Иван Дочев се спря на следните въпроси:

– През последните години запасът на сърна на територията на сдружението е бил винаги стабилен. През годините и имало износ на сърни, като броят им е стигал до 250 броя. Намалява запасът, но той лично не приветства нулева година.

инж. Васил Станке ВасилевЦветан Петров – председател на ловно-рибарската дружина в с. Велчево също е против нулева година за групов лов на дива свиня. „Мястото на ловеца е в гората. По този начин ще се упражнява контрол и ще се възпрепятстват бракониерските прояви“. Против е също за нулева година за ползване и на сърната.

Председателят на ловно-рибарската дружина в Орешак, Марин Янков Атанасов предложи да няма индивидуален лов на дива свиня през лятото. Нулевата година за групов лов на дива свиня ще е причина бюджетите на дружин да бъдат разстроени.

Думата взеха още Александър Петров, председател на ловно-рибарската дружина в Добродан, който е съгласен за нулева година за глигана.

инж. Васил Станке Василев
Иван Дулев

Иван Дулев (Балканец) изрази мнение, че по сърната има болести и миграцията ѝ в момента е към по-висока надморска височина, което не е характерно поведение за нея. Предложи да се направи норматив за ползване на сърна на 1000 хектара.

инж. Васил Станке Василев
Инж. Милко Станчев

Инж. Милко Станчев – директор на Горско стопанство (Троян) благодари за ангажираността на дружините и сдружението както за организацията на лова, така и за добрите резултати в борбата с АЧС и каза, че „в момента не бива да се вземат такива крайни решения. Да се чака септември и тогава отново да се направи анализ на запасите. Всяка забрана ще бъде незаконна и с обратен ефект“.

Минко Акимов беше преизбран за председател
Васко Василев

Разискванията завършиха с изказването на Васил Василевпредседател на националната организация. Той си позволи да се съгласи с мнението на Ангел Ангелов, Специалист по лова в РУГ Ловеч, „че дивата свиня уби лова в България. Въпреки стабилното финансово състояние и традиционно добрите резултати в стопанисването и отстрелът на дива свиня е притеснителен“, а през последните години „интересът е концентриран изключително към стопанисването на този обект на лов“. Притесненията му са продиктувани и от настъпването на африканска чума по дивата свиня от Румъния. АЧС нанесе огромни загуби на запаса от дива свиня. При разпространяването на заразата се наблюдаваше миграция от север към юг. Българската агенция по горите е направила тестване за антитела по дивата свиня, но такива не бяха открити. Това означава, че все още сме в началото на епидемията. Съгласен е с мнението на Милко Станчев, че не може да се налага мораториум върху ползването на дивата свиня. Това ще бъде в противовес със Закона за лова и опазване на дивеча. Отделно бюджета на дружините, респективно на сдруженията и националната организация, няма да се връзва. Ще попаднем под ударите на Министерството главно заради опасност от пренасянето на заразата в свинекомплексите, където се отглеждат прасета. Затова трябва да се мисли по стопанисването и на друг видове дивеч като фазана, яребицата, заека като алтернатива за ловуване на територията на сдружението. Трябва да се мисли и работи в посока възстановяване на стопанисването на дребния дивеч.

Василев отбеляза също, че през последните години забравихме за стопанисването и ползването на сърната. Това доведе до неблагоприятни изменения в половото съотношение и възрастовата структура, поради което трябва да се упражни внимателен подборен отстрел.

Несъмнено това е най-тежкият период за националната организация и за сдружението. По отношение на цялостната дейност на сдружението може да се дадена положителна оценка, с препоръка за изключителен контрол. Не бива да се допускат и толерират нарушения“ – завърши Василев.

След прекратяване на изказванията председателят на събранието подложи на гласуване всички доклади и отчети по отделно.

Общото събрание на Троянските ловци реши Управителният съвет на СЛРД да се състои от 11 члена, а за председател беше преизбран Минко Цочев Акимов.

По т. 7 от Дневния ред (избор на представители в ОС на НЛРС – СЛРБ в София) бяха предложени и одобрени с пълно болшинство от 47 гласа „за“:

  1. Васил Станке Василев
  2. Минко Цочев Акимов
  3. Сашо Димитров Василков.

За резервен делегат бе избран Радион Стефанов Стратев.

Общото събрание на СЛРД Троян единодушно издигна кандидатурата на инж. Васил Станке Василев за втори мандат на поста председател на УС на НЛРС-СЛРБ.

Също така делегатите на Общото събрание на СЛРД Троян гласуваха членския внос за 2022 г. да остане същия, както през 2021 г.

Бяха приети и изменения на Устава на СЛРД Троян.

инж. Васил Станке Василев
Председателят на комисията по предложенията

 

Източник
СЛРД Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button