Покана за традиционния панаир в Орешак

Покана за традиционния панаир в Орешак който ще се  ще се проведе в периода 13 – 15 август 2021 г. пред Националното изложение на художествените занаяти Община Троян отправя към майстори-занаятчии.

Задължително условие за участие е да бъдат представяни само произведения на български занаяти и изкуства, и стоки собствено производство, като е необходимо търговците да притежават съответно валидно Майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата и занаятите, или сертификат/декларация за произход на произведената и продавана стока.

НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ:
– Търговци, които не предлагат стоки, собствено производство;
– Физически или юридически лица, предлагащи закуски, дюнери, палачинки, захарен памук, пуканки и други подобни);
– Физически или юридически лица, предлагащи всякакъв вид атракциони.

2.3 Разпределянето на терените се извършва по реда на постъпване на заявките за участие.

3. Механизъм за участие в „Традиционен панаир на занаятите“:
3.1 Заявка за участие по образец се подава с приложено копие от Майсторско свидетелство (или диплома/удостоверение, удостоверяващи квалификация в областта на изкуствата/занаятите), или сертификат/декларация за произход на произведената и продавана стока в срок до 17.00 ч.. на 20.07.2021 г. Заявките се подават по имейл на mmircheva@troyan.bg или на място в Община Троян.
На място: сградата на Община Троян – гр. Троян, пл. „Възраждане“ 1;

Заявки, подадени след 17.00 ч. на 20.07.2021 г., няма да бъдат обработвани.

3.2. В срок до 27.07.2021 г. се разглеждат всички заявки за участие и се потвърждава участието на отговарящите на критериите заявители по имейл или на посочения от заявителя телефон. Теренът може да се ползва единствено от заявителя за продажба на заявените занаятчийски и/или художествени изделия и/или демонстрация на заявения занаят или художествено изкуство.
3.3 В срок до 04.08.2021 г. по банков път или на място на каса в Община Троян се заплаща такса участие, както следва:
– за терен 3х3 със собствена шатра – 54,00 лв.
Банкови данни: IBAN: BG 94 RZBB 9155 8420 0081 08
BIC: RZBBBGSF
БАНКА: „РАЙФАЙЗЕНБАНК – (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД
Основание за плащане: код 448008 Терен – Панаир с. Орешак
Копие от платежното нареждане да се представи в деня на настаняването.
3.4 Шатри, удължители за електричество, маси и столове се подсигуряват от участниците.
3.5 Допустими места разполагане на улица на занаятите са шатри тип „хармоника“ с размер 3х3 метра.
3.6 Настаняване и монтиране на оборудване се осъществява от 13.00 ч. на 12.08.2021 г.
3.7 Освобождаване на терените и демонтиране на оборудване не по-късно от 12.00 ч. на 16.08.2021 г.

4. Правила:
4.1 Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените терени.
4.2 Всеки ползвател на терен се съобразява с отреденото му пространство.
4.3 Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.
4.4 Майсторите и производителите предлагат за продажба само свои произведения или стоки.
4.6 В случай че се установи, че участник е подал невярна информация в заявката относно предлаганите изделия, демонстрация или изискуеми документи, ще бъде отстранен.
4.7 Не се допуска ползването на музика в шатрите.
4.8 Не се допуска достъп на превозни средства на пешеходната зона с изключение на часовете за настаняване и напускане съгл. точка 3.6 и 3.7.
4.9 Съгласно българското законодателство всеки участник е длъжен да притежава касов апарат и Община Троян не носи отговорност за извършени данъчни нарушения от страна на участниците.
4.10 Всеки ползвател на открита търговска площ задължително почиства отпадъците си и ги изхвърля в най-близкия контейнер.
4.11 Община Троян не подсигурява резервиране на паркоместа.

ВАЖНО!
4.12. Електрическо захранване се заявява предварително в заявката за участие. Включването и изключването от него, се извършва в присъствието на служител на общинска администрация. Удължителите, които се използват, трябва да бъдат изправни и обезопасени.
4.13. За осветление не се допускат мощни прожектори, препоръчително е използването на лед осветление.
4.14. Изрично се забранява включването на електроуреди!
4.15. Изрично се забранява преотдаването на нает терен на трети лица !
4.16. След заплащане на таксата по т. 3.3, същата НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА при неаемане или напускане на терена.
4.17. Изрично се забранява продажбата на стоки с политическа насоченост, свастики и нацистки символи, с еротичен характер или с порнографско съдържание !

За подробна информация и заявка за участие изтеглете прикачените файлове по-долу.

Заявка за участие

Покана за традиционният панаир в Орешак

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button