Ловци от Троянско разселиха 100 броя полудива патица

Ловци от Троянско разселиха (пуснаха в природата)100 броя полудива патица, съобщават от ръководството на Сдружение ловно-рибарско дружество – Троян.
Целта на пускането в природата е поддържане на популацията и засилване на имунната система на патиците и увеличаване на яйценоса им. В разселването ловците от Голяма Желязна са първенци, пускайки 40 полудиви патици. Авджиите от селата Борима  пуснаха 20 и Врабево – 30. От Ловно-рибарската дружинка от Гумощник са разселяли 10 патици.
Членовете на СЛРД Троян разселиха 240 фазани на територията на общината през месец август 202О година. Фазаните бяха купени със средства на Сдружението и бяха разселени по ловните полета на Троянския Балкан.
Информация за полудивата патица
Полудивата патица е изкуствено създадена хибридна форма между зеленоглавката и английската домашна патица. Тя се поддава лесно на изкуствено развъждане, бързо свиква с местообитанията и не извършва сезонни прелети. В производствените стопанства се води непрекъсната селекция, поради което по своите морфологични белези полудивата патица почти не се отличава от зеленоглавката – има същото оперение, размери и тегло. Когато местата за разселване са подбрани правилно, тя подивява лесно. Може да образува гнездови двойки със зеленоглавката, което дава жизнено поколение. Характерно е за полудивата патица, че гнезди у нас. Това позволява разселването и да носи и мултипликационен ефект. Най-подходящата възраст за разселване на полудиви патици е между 30 и 35-тия ден. Предварително се подбира водоемът, в който има естествени укрития от папур, тръстика и друга блатна растителност, където патиците да намират храна и спокойствие. Броят на разселваните птици задължително се съобразява с биологичната продуктивност на местообитанието. Малките патета се настаняват в предварително подготвен волиер, състоящ се от навес и двор. Една трета от двора трябва да бъде водна площ. Първите 7-8 дни патетата се държат в дворчето, след което оградата откъм водата се вдига и те имат възможност да търсят храна в целия водоем. Храненето на патиците се извършва чрез комбинирани фуражни смески и отсевки два пъти дневно – сутрин и вечер, в продължение на 40-45 дни. След този период птиците се подхранват със зърнен фураж.

Благоприятните климатични условия на страната ни в съчетание със съществуващите екологични фактори, каквито са наличието на над 100 големи и над 2000 малки язовири и много подходящи речни корита и канали, както и наличието на богата блатна и тревна растителност дават големи възможности за разселване на изкуствено развъдени полудиви патици. У нас производството на полудиви патици датира от 1971 г., когато във фазанария „Сеслав“ са внесени яйца от Словакия и се ползва чуждият опит. Още през 1972 година са разселени в природата 3200 полудиви патици, произведени в стопанството.

Поради ниската себестойност и високия процент на оцеляемост производството и бележи бърз растеж и в края на 80-те години достига до 100 000 бр. годишно. От 1990 година главно поради икономически причини много от патичарските стопанства прекратяват своята дейност и производството намалява. Като специализирано патичарско стопанство остава единствено „Костенец“. През 2001 година са разселени едва около 15 000 полудиви патици. Това се отразява и на общата численост на зимуващите у нас зеленоглавки, чийто брой по данни на специалисти от БАН драстично е намалял от 1990 година насам. (Hunter.bg)

Източник
СЛРД Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button