Ловците от СЛРД Троян откриха лова на прелетен дивеч

Дни преди това те бяха инструктирани от представителите на институциите

Ловците от СЛРД Троян откриха  груповия и индивидуален лов на прелетен дивеч в навечерието на големия християнски празник „Успение Богородично” – 14 август.
Дни преди това, на 10.08.2021 г., ръководството на Сдружение ловно-рибарско дружество Троян с участието на представители на Регионална дирекция по горите, Българска агенция по безопасност на храните, Пожарна безопасност и защита на населението и Районно управление на МВР Троян проведе подробен инструктаж с председателите на ловни дружини и ръководителите на ловни групи.
По време на инструктажа, инж. Красимир Иванов – инспектор пожарогасителна дейност към Районна служба по „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) Троян обърна внимание на строгите противопожарни мерки за
повишаване на вниманието за предотвратяване на пожари в ловните полета. Във връзка с високите температури трябва да се спазват строги противопожарни мерки, не бива да се изхвърлят неизгасени фасове, клечки кибрит, стъклени шишета и други лесно запалими предмети, палене на огън на нерегламентирани места.

По втората точка от дневния ред бяха припомнени правилата и мерките за безопасност при боравене с ловно оръжие и боеприпаси по време на лов от ЗАКОН за лова и опазване на дивеч(ЗЛОД) и Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД)
Председателите на ловните дружинки бяха запознати със Заповед №15672 от 01.07.2021 г. на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), в която е изрично упоменато да се спазват стриктно сроковете и нормите за ловуване на пернат дивеч, който е регламентиран с чл. 71, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за лова и опазване на дивеча.

Да не се използват електрически звуковъзпроизвеждащите се устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства и методи за ловуване, като бе цитирано приложение 4 на Бернската конвенция за опазване на европейската флора, фауна и природните местообитания (Държавен вестник, брой 23 от 1995 год.)
Строго ще се следи за спазване на установените норми за ограничаване на разпостранението на АЧС по време на ловните излети, включително – спазване на мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на умрели диви свине
Ловуването да се извършва само с писмени разрешения по образец , издадени от Държавните горски стопанства (ДГС) или Държавните ловни стопанства (ДЛС) и от председателите на съответния ловно-стопански район.
Бяха дадени напътствия от ДГС /ДЛС, от Районно управление на МВР Троян и БАБХ.
Последната точка от дневния ред бе „Разни”. Присъстващите председатели на ловни дружини на територията на СЛРД Троян определиха 18.09.2021 год. да бъде датата за провеждане на традиционния събор, който ще се проведе на поляната на Мотополигон Троян, разклона за село Калейца, ако няма забрана заради противоепидемологичните мерки свързани с COVID -19.
СЛРД Троян.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button