Общинските съветници на Троян приеха отчета на кмета

  1. Общинските съветници на Троян приеха с 26 гласа „ЗА“ , без „Против“ и „Въздържал се“ годишния отчет за изпълнение на Управленската програма на Кмета на Община Троян за 2021 г. и без забележки.

Това бе точка 2-ра от дневния ред на редовната сесия на 27.01, четвъртък“

Инж. Петко Пенков също отчете  дейността на неговите колеги от комисиите и съветниците  останаха доволни и го приеха.

Втората точка  от дневния ред бе презентиране на годишен отчет за изпълнение на Управленската програма на Кмета на Община Троян за 2021. Презентацията продължи 30 мин. Кметът направи кратко резюме на отчета пред съветниците, които вече бяха дали своята положителна оценка по време на комисиите. В него беше отбелязано, че община Троян е финансова стабилна и приключва годината.

Общото изпълнение на приходите е в размер на 40 411 хил. лева, а на разходите 33 270 хил. лева, което формира положително салдо към 31.12.2021 г. в размер на 7 141 хил. лева. Въпреки че по-голяма част от остатъка е с целеви характер, наличието на средства по сметката на общината ни дава относително спокойствие за бюджет 2022 година. Спрямо 2020 година общо постъпилите приходи в бюджета нарастват с 6 359 хил. лева, което идва основно от предоставените допълнително от държавния бюджет средства в размер на 5 000 хил. лева, които са основно по социални проекти, за капиталови разходи, провеждане на избори и финансиране на държавни дейности.

Общо изразходените средства за 2021 година са с 9 000 хил. лева повече спрямо 2020 година. Най-голям ръст се отчита при разходите за инвестиции – 3 533 хил. лева, за образование – 2 649 хил. лева, социални дейности – 667 хил. лева и спорт и култура – 512 хил. лева.

Също така отчете дейностите по другите ресори – социална политика, образование, инфраструктура и др.

В знак на съгласие от изслушания отчет  на Михайлова, те я аплодираха след финала на презентацията. Нямаше изказвания и с  с 26 гласа „ЗА“ , без „Против“ и „Въздържал се“  той бе приет.

 

Отчетът на Донка  Михайлова и нейният екип може да прочетете във файла ТУК

Цялата презентация може да изслушате във видеоматериала – от 5мин до 35 мин.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button