Добрата новина – 150 троянци ще получават топъл обяд

Приготвянето на храната ще се извършва от външен изпълнител – МАСТЪР ПИК ЕАД

Добрата новина е , че  150 наши съграждани ще получават отново топъл обяд за времето от 1.01. 2023 г. до 30.09.2025 г, съобщават от Общинска администрация.

Средствата ще бъдат осигурени от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, в рамките на проект, подготвен от Община Троян. Проектът е на стойност 379209.60 лв. Той ще осигури ежедневно топла супа, основно ястие, хляб и веднъж в седмицата десерт за граждани без доходи или с ниски доходи и за лица , които са в затруднена и уязвима ситуация от всички населени места в общината. Община Троян ще доставя топлия обяд до крайните получатели от всички населени места.

Ръководителят на Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, одобри проектното предложение на Община Троян за осигуряване на топъл обяд от 01.01.2023 г. по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.
Проектът е на стойност 379209.60 лв. и срок на реализация до 30.09.2025 г.
В рамките на работните дни ще бъде осигуряван топъл обяд за 150 лица живеещи на територията на цялата община от допустимите целевите групи по процедурата:
1.1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
1.2. Лица обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
1.3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно обслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизъм лична помощ;
1.4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
1.5. Скитащи и бездомни;
1.6. Лица от уязвими групи – граждани от трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Принадлежността на кандидатите към целевите групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян.
Приготвянето на храната ще се извършва от външен изпълнител – МАСТЪР ПИК ЕАД, а Община Троян ще доставя топлия обяд до крайните получатели по населени места. Включените лица ще бъдат допълнително подпомогнати чрез реализиране на съпътстващи мерки, включително и консултиране за ползване на други социални и публични услуги.

Започва раздаването на хранителни продукти от БЧК за лица от уязвими групи

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button