Какво решиха троянските съветници на редовната сесия на ОбСъвет Троян

Днес се проведе редовната Общинска сесия, която беше твърде кратка (49 мин). Имаше кворум от 26 човека.  Нямаше дебати. Всички решения бяха приети единодушно.

Основните точки от дневния ред бяха:

1.Частична актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 година. Вх.№ Пр.-201/16.11.2020 г.
2. Проект на нов Закон за водоснабдяването и канализацията.
3. Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация“, който отговаря на критериите за допустимост на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
4. Актуализиране на Тарифата за определянето на цените на някои видове сделки по управление и разпореждане с общински имоти.

5. Отдаване под наем на помещение – общинска собственост на “Сдружение “Ловно-рибарско дружество – Троян”.

6. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху два броя сглобяеми къщички с дървена конструкция, находящи се в спортен комплекс до стадиона в гр.Троян.

7. Намаляване на началната тръжна цена за продажба на леки автомобили, собственост на „В и К – Стенето“ – ЕООД.

8. Кандидатстване на Община Троян с проектно предложение по Целева програма „Обществени трапезарии“.

9. Въвеждане на задължително предучилищно образование за четиригодишните деца в Община Троян.

Още в началото на сесията кметът на Община Троян даде отчет  и  посочи проблемите  на този етап пред  Общинските съветници,  как администрацията се справя с COVID-19. Чуйте във видеофайла.

На заседанието бе решено да бъдат  отпуснати на месечна стипендия от Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян, и на еднократна социална помощ на Спас  Христов от с. Калейца, ул. „Дочо Чакъров“ № 8.

Също така Михайлова изложи пред троянските избранници и становището по проектозакона за ВиК , за обединяване на  всички дружества в едно, което обаче не е целесъобразно за Троян.

Общинските съветници дадоха разрешения за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ)

Последните две допълнителни точки  бяха  за дарение на 3 броя кислородни концентратори и 5 броя пръстови пулсоксиметри за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ ЕООД. Донка Михайлова защо е необходимо това дарение за

– пет броя пръстови пулсоксиметри AEROcheck на стойност 700 лв. с включен ДДС,
– три броя Kислородни концентратори DeVilbiss Compact-3г на стойност 4950 лв. с включен ДДС.
Съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дарение на вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.

Ще чуете във видеофайла

Последната допълнителна точка бе за оставката от Стела  Чолакова – Кмет на кметство с. Калейца, поради трайна фактическа невъзможност да изпълнява служебните си задълженията си повече от 6 месеца, считано от 09.12.2020 г. В момента Стела Иванова Чолакова е в платен годишен отпуск до 08.12.2020 г. На основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, г-жа Чолакова ще подаде оставка, чрез Председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия – Троян, считано от 09.12.2020 г.

Повече подробности ТУК

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button