Общините Ловеч и Тетевен внесоха жалби срещу решението за поскъпване на водата

Община Тетевен  и Община Ловеч подадоха  жалби до Административен съд – София град срещу решението за поскъпване на водата за потребителите на „ВиК“ АД, гр. Ловеч от 22.08.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране

На 4 септември 2019 г. Община Тетевен, представлявана от д-р Мадлена Бояджиева, Кмет на Община Тетевен, подаде жалба чрез Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране до Административен съд – София град срещу Решение за поскъпване на водата за потребителите на „ВиК“ АД, гр. Ловеч от 22.08.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 128, ал.1., т. 1, чл. 146, т. 2, 3, 4, и 5 от АПК.

 

С Решение № БП-Ц-5/22.08.2019г. на Комисията за енергийно и водно регулиране: е одобрен бизнес план на „ВиК“ АД гр. Ловеч за развитие на дейността на ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г.; одобрени са цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2020-2021 г.; приет е анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационни услуги за всяка година от бизнес плана; определена е стойността на коефициента за подобряване на ефективността за всяка година от бизнес плана; утвърдени са считано от 01.09.2019 г. цени без ДДС цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 г.

 

В жалбата е посочено: „Не сме доволни от така постановеното решение, тъй като същото е постановено при неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с материално-правни разпоредби и в несъответствие с целта на закона, поради което в законовия срок обжалваме същото.“

 

Сред основанията за отмяна се изтъква, че не е налице достатъчна и ясна аргументация относно извода на КЕВР, изложен в обжалваното решение, а именно – че цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги., а административният акт е немотивиран, тъй като КЕВР не е изложила фактически констатации, основани на конкретни данни и факти, липсва анализ и обосновка, въз основа на която органът е стигнал до утвърдените цени.

 

Към жалбата е представено и заверено копие на протокол №4 от 22.07.2019г. от проведеното извънредно Общо събрание на Асоциацията на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч, от който е видно, че на същото за община Тетевен е присъствал г-н Борис Врабевски – Зам.-кмет на Община Тетевен, който е гласувал в изпълнение на Решение №1136/21.06.2019 г. на ОбС – Тетевен по т.3 от дневния ред – Съгласуване на бизнес плана на „ВиК“ АД – гр. Ловеч с „Против“.

 

Изложено е още, че за периода 2016 г. – 2019 г. Община Тетевен е осигурила целево финансиране от държавата и местни приходи близо 5 млн. лв.  за проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на нови ВИК съоръжения.

Община Тетевен предприе неотложната мярка, като орган на изпълнителната власт, длъжен  да защитава правата на всички граждани на общината. 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button